PDA

View Full Version : Thu phát hồng ngoại bằng Remote control


danghh
08-03-2009, 03:32 PM
Chào các bạn, mình hiện tại đang làm một hệ thống thu phát hồng ngoại trong đó bộ phát là 1 cái điều khiển từ xa (mua ở chợ trời), bộ thu là con thu hồng ngoại 3 chân, thường thì mấy hãng Sony, NEC, vv... người ta có sẵn code của remote control, nhưng cái này mua ở chợ (ghi là LG) nên mình không rõ là làm thế nào để có thể nhận biết được nút nào đang được bấm và mã của nó là gì, mong được các bạn giúp đỡ ^^

P/S: mình dùng PIC18F4550 thì tín hiệu của mạch thu hồng ngoại gắn thẳng vào USART có đúng không ^^

vietanh
09-03-2009, 05:06 AM
:beer:đây là đoan mã ma tui kiếm được trên diễn đàn của ccs của thằng người nhật nichika lasuko ADINOMOTO dùng thử coi, dịnh chế lại làm dk robot bằng tay chắc cũng ok
/************************************************** ****************/
/* EM LA NGUOI NHAT CHUA VO HAI CON MUON YEU 3 CO VIET NAM */
/* Infrared Receiver for SONY 12-bit protocol (SIRC) */
/* */
/* Compiler: CCS PCH 3.242 */
/* Processor: PIC18F452 @ 32MHz */
/* IR Sensor: TSOP1738 */
/* Circuit: Standard from TSOP1738 Datasheet, OUT to RB0 */
/* Requires LCD on port D, LED+resistor on RC2 */
/* LED blinks when a command is recognised. */
/* Author: Aurelian Nichita nicksubzero@yahoo.com */
/* Based on: http://www.xs4all.nl/~sbp/knowledge/ir/sirc.htm */
/* */
/************************************************** ****************/

#define CLKSPEED 32000000
#include <18F452.h>
#fuses H4,NOPROTECT,NOOSCSEN,BROWNOUT,BORV45,NOWDT,WDT128 ,PUT,NOSTVREN,NODEBUG,NOLVP,WRT,NOCPB,WRTB,WRTC,NO CPD,NOWRTD,NOEBTR,NOEBTRB
#use delay(clock=CLKSPEED)
#use fast_io(A)
#use fast_io(B)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#use fast_io(E)
#ignore_warnings none

#zero_ram

/* TIMER0 configuration */
#define TIMER0_CONFIG RTCC_INTERNAL | RTCC_DIV_1

/* Interrupt rate: */
/* 4/32000000*65536*1 = 8.192 ms */
/* */
/* Start: 3.0 ms (ignored) */
/* "1": 1.8 ms (14400) */
/* "0": 1.2 ms (9600) */

#define ONE_MIN 13400
#define ONE_MAX 15400
#define ZERO_MIN 8600
#define ZERO_MAX 10600

#include "lcd.c"


/* irframes[0] (start) will be garbage, ignore it... */
int16 irframes[13];
int8 ircount = 0;
int1 irdone = FALSE;


#int_ext
void ext_isr() {
if (irdone) return;
irframes[ircount++] = get_timer0();
if (ircount >= 13)
irdone = TRUE;
set_timer0(0);
enable_interrupts(INT_TIMER0);
}


#int_timer0
void timer0_isr() {
disable_interrupts(INT_TIMER0);
}


#separate
int1 decode_ir(int8 &addr, int8 &cmd) {
int8 i;
int8 mask;
int8 bits[13];

addr = 0;
cmd = 0;

for (i=1; i<=12; i++) {
if ((ONE_MIN <= irframes[i]) && (irframes[i] <= ONE_MAX))
bits[i] = 0x01;
else
if ((ZERO_MIN <= irframes[i]) && (irframes[i] <= ZERO_MAX))
bits[i] = 0x00;
else // Error
return FALSE;
}

mask = 0x01;
for (i=1; i<=7; i++) {
if (bits[i])
cmd = cmd | mask;
mask <<= 1;
}

mask = 0x01;
for (i=8; i<=12; i++) {
if (bits[i])
addr = addr | mask;
mask <<= 1;
}

return TRUE;
}


void start_ir() {
memset(irframes, 0x00, sizeof(irframes));
ircount = 0;
irdone = FALSE;
}


void main() {
int8 addr, cmd;
int1 ok;

delay_ms(100);
setup_adc_ports(NO_ANALOGS);
setup_adc(ADC_OFF);
set_tris_a(0b11111111);
set_tris_b(0b11111111);
set_tris_c(0b11111011); // PIN_C2 used for the LED
set_tris_d(0b00000000); // LCD
set_tris_e(0b11111111);
setup_spi(FALSE);
setup_wdt(WDT_OFF);

lcd_init();
output_bit(PIN_C2, 0);
delay_ms(100);

lcd_putc("\fWaiting...");

setup_timer_0(TIMER0_CONFIG);
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED, 255, 1);
setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1);
ext_int_edge(0, L_TO_H);
enable_interrupts(INT_EXT);
enable_interrupts(GLOBAL);

start_ir();
#ignore_warnings 203
while(TRUE) {
#ignore_warnings NONE
if (irdone) {
ok = decode_ir(addr, cmd);
printf(lcd_putc, "\fCmd %3u\nAddr %3u", cmd, addr);
if (!ok)
lcd_putc(" ERROR");
else
output_bit(PIN_C2, 1);
delay_ms(50);
output_bit(PIN_C2, 0);
start_ir();
}
}
}

loctip
13-05-2013, 12:37 PM
/* Interrupt rate: */
/* 4/32000000*65536*1 = 8.192 ms */
/* */
/* Start: 3.0 ms (ignored) */
/* "1": 1.8 ms (14400) */
/* "0": 1.2 ms (9600) */HƯỚNG DẪN MÌNH CÁCH TÍNH CÁI NÀY ĐI....

nhansam
15-05-2013, 04:19 PM
/* Interrupt rate: */
/* 4/32000000*65536*1 = 8.192 ms */
/* */
/* Start: 3.0 ms (ignored) */
/* "1": 1.8 ms (14400) */
/* "0": 1.2 ms (9600) */HƯỚNG DẪN MÌNH CÁCH TÍNH CÁI NÀY ĐI....


Cùng câu hỏi với bạn này ! Chì với bạn ơi ! Thanks_________________________
Kiến thức về nhan sam (http://nhansam.com.vn/) nên biết !