PDA

View Full Version : không biên dịch đc source codes tiny bootloader dsPIC


trungthanh206
20-07-2010, 01:15 PM
Tôi thử biên dịch source tiny bootloader của dsPIC (đã thử tất cả các file trong tiny..) luôn báo lỗi như sau:
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=30F3013 "tinybld_ds3013.o" -o"ADBASE Interrupt Vectoring Assembly.cof" -Wl,--script="..\..\..\..\Microchip\MPLAB C30\support\dsPIC30F\gld\p30f3013.gld",--defsym=__MPLAB_BUILD=1,--defsym=__MPLAB_DEBUG=1,--defsym=__MPLAB_DEBUGGER_ICD2=1,--defsym=__ICD2RAM=1,-Map="ADBASE Interrupt Vectoring Assembly.map"
tinybld_ds3013.o: Link Error: Could not allocate section .text, size = 16086 PC units, attributes = code
Link Error: Could not allocate program memory
Link step failed.

Trong khi đó tôi biên dịch 1 ví dụ asm thì vẫn được, tôi không hiểu tại sao. Tôi dùng MPLAB 8.53
Rất mong mọi người giúp đỡ.
Xin trân thành cảm ơn.

Đây là project

channan
20-09-2010, 11:04 AM
Chào Bạn !
Trung Thành thử xài ds30 Loader thay thế tiny bld. Thàng nầy nhỏ, gọn tương đương vời
tiny bld, dể sử dụng, support rất nhiều loại chip. Project source code for dspic30 đọc dể hiểu và dể sửa đổi.
link http://sourceforge.net/projects/ds30loader/

Thân