PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Thành Viên

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

KVLV KVLV is offline

Đệ tử 2 túi

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. daovanduyet
  27-03-2013 04:43 PM
  daovanduyet
  anh oi em viết chương trình về nhiệt độ bằng picbasic pro như thế này
  '************************************************* ***************
  '* Name : nhiet do.BAS *
  '* Author : [DAO VAN DUYET] *
  '* Notice : Copyright (c) 2013 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
  '* : All Rights Reserved *
  '* Date : 3/25/2013 *
  '* Version : 1.0 *
  '* Notes : *
  '* : *
  '************************************************* ***************
  'DEFINE OSC 8
  DEFINE ADC_BITS 10
  Define ADC_CLOCK 2 ' Set clock source (4 : 4 TOSC)
  DEFINE ADC_SAMPLEUS 5


  ADCON1 = %00011100 ' %0001XXXX
  ' <=> "VREF-"-->MASS , "VREF+"-->PORTA.3
  ' %XXXX1100
  ' AN0,AN1,AN2 >> ANALOG

  ' AN0 : ADC VOLT - MAIN
  ' AN1 : ADC VOLT - CHARGE
  ' AN2 : CDS-PHOTORESISTOR
  ' AN3 : VREF+

  INPUT PORTA.5

  '************************************************* **************
  ' CONTROL LCD 16*2

  TRISB = %00000000
  ' OUTPUT PORTB.1
  ' OUTPUT PORTB.2
  ' OUTPUT PORTB.3
  ' OUTPUT PORTB.0
  ' OUTPUT PORTB.1

  OUTPUT PORTE.2

  '************************************************* ******************************************
  '* KHAI BAO LCD 20X4 *
  '* ********************* *
  '************************************************* ******************************************

  ' CAC BUOC KHAI BAO LCD
  ' KHONG DUNG CHAN RW - CHAN RW DUOC NOI XUONG MASS

  DEFINE LCD_BITS 4 ' CHI SU DUNG 4 BIT DE NHAP DATA CHO LCD
  DEFINE LCD_DREG PORTB ' DUNG 4 BIT CUA PORT B
  DEFINE LCD_DBIT 0 ' BIT DAU TIEN LA PORTB.0
  DEFINE LCD_RSREG PORTB ' DUNG PORTB DE DIEU KHIEN CHAN RS
  DEFINE LCD_EREG PORTB ' DUNG PORTB DE DIEU KHIEN CHAN E
  DEFINE LCD_RSBIT 4 ' PORTB.2 NOI VOI CHAN RS
  DEFINE LCD_EBIT 5 ' PORTB.3 NOI VOI CHAN E
  DEFINE LCD_LINES 2 ' LCD THUOC LOAI 2 DONG ( 16X2)  '************************************************* ********************
  '************************************************* ********************
  ___BIEN_CHO_SENSOR_NHIET_DO_DS1820___ VAR BYTE
  DQ_IN VAR PORTE.2
  temperature Var Word ' Temperature storage
  count_remain Var WORD ' Count remaining
  count_per_c Var WORD ' Count per degree C
  count_remain = 0

  GOSUB CLEAR_LCD

  MAIN_PROGRAM :

  GOSUB READ_TEMP
  GOSUB LINE1
  LCDOUT " DAO VAN DUYET "
  GOSUB LINE2
  LCDOUT "NHIET DO = " ,DEC temperature/100,".",DEC temperature DIG 1," ",%11011111, "C "

  GOTO MAIN_PROGRAM

  '************************************************* ************************************************** **********
  '************************************************* ************************************************** **********
  '************************************************* ************************************************** **********
  BBBBBB :
  _________C_TRINH_DOC_NHIET_DO_____ :
  BBBBBBB:
  '************************************************* ************************************************** **********
  '************************************************* ************************************************** **********
  '************************************************* ************************************************** **********

  READ_TEMP :

  OWOut DQ_IN,1,[$CC,$44] ' Start temperature conversion
  GOSUB DELAY_DS1820
  OWOut DQ_IN,1,[$CC,$BE] ' Read the temperature
  GOSUB DELAY_DS1820
  OWIN DQ_IN, 0, [temperature.LOWBYTE,temperature.HIGHBYTE]
  temperature = temperature */ 1600

  RETURN


  '************************************************* *********************************************
  ' CHUONG TRINH CON DIEU KHIEN LCD
  ' ***********************************
  '************************************************* *********************************************
  IIIIIIIIIIII :
  ______CHUONG_TRINH_DIEU_KHIEN_LCD______ :
  IIIIIIIIIIIII :
  CLEAR_LCD :

  LCDOUT $FE , $1
  GOSUB DELAY_LCD
  RETURN

  '************************************************

  LINE1 :
  LCDOUT $FE , $2
  GOSUB DELAY_LCD
  RETURN

  LINE2 :

  LCDOUT $FE , $C0
  GOSUB DELAY_LCD
  RETURN

  IIIIIIIIIIIIIIIIIIII :
  __________CAC_CHUONG_TRINH_DELAY_________ :
  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII :
  DELAY_ADC :
  PAUSEUS 50
  RETURN

  DELAY_LCD :
  PAUSEUS 50
  RETURN

  DELAY_DS1820 :
  PAUSE 200
  RETURN

  em muốn là nếu nhiệt độ dưới 15 độ C hoặc trên 40 độ C thì báo động vậy thì em viết thêm như thế nào ạ?
  anh có thể chỉ cho em với không ạ?

Statistics

Tổng số bai
Visitor Messages
General Information
 • Lần cuối: 16-06-2013 11:08 PM
 • Tham gia ngày: 04-08-2010
 • Ðã giới thiệu: 0

Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:57 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam