PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Câu hỏi dsPIC thường gặp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=69)
-   -   Interrupts and traps (dspic30F) (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=3406)

memdsp 03-01-2009 03:20 PM

Interrupts and traps (dspic30F)
 
1.Trong họ dsp30F em có thấy hai bảng vector ngắt IVT (0x000004 đến 0x00007E)và AIVT(0x000084 đên 0x0000FE).Em không rõ sự khác biệt giữa chúng là gì.Và thêm nữa AIVT ra đời với mục đích gì.
2.Em chưa rõ Trap là gì?Xin nói tổng quát về nó giúp với?

namqn 03-01-2009 07:00 PM

Trích:

Nguyên văn bởi memdsp (Post 21897)
1.Trong họ dsp30F em có thấy hai bảng vector ngắt IVT (0x000004 đến 0x00007E)và AIVT(0x000084 đên 0x0000FE).Em không rõ sự khác biệt giữa chúng là gì.Và thêm nữa AIVT ra đời với mục đích gì.
2.Em chưa rõ Trap là gì?Xin nói tổng quát về nó giúp với?

1. AIVT được dùng làm bảng vectơ ngắt thay thế, và được dsPIC sử dụng khi bit ALTIVT (bit INTCON2<15>) được bật. Mục đích của AIVT được nêu trong tài liệu "dsPIC30F Family Reference Manual" như sau:
Code:

The AIVT supports emulation and debugging efforts by providing a means to switch
between an application and a support environment without requiring the interrupt vectors to be
reprogrammed. This feature also enables switching between applications for evaluation of
different software algorithms at run-time. If the AIVT is not needed, the AIVT should be
programmed with the same addresses used in the IVT.

Tạm dịch:
Code:

AIVT hỗ trợ việc giả lập và gỡ rối bằng cách cung cấp một cơ chế để di chuyển qua lại
giữa một chương trình ứng dụng và một môi trường hỗ trợ mà không cần lập trình lại các vectơ
ngắt. Tính năng này cũng cho phép di chuyển qua lại giữa các ứng dụng để đánh giá các giải
thuật khác nhau vào thời gian thực thi. Nếu không cần AIVT, bảng AIVT nên được lập trình với
cùng những địa chỉ được dùng trong IVT

2. Interrupt dùng để chỉ những điều kiện ngắt do hoạt động bình thường của ngoại vi, còn trap dùng để chỉ những điều kiện ngắt xuất hiện do hoạt động bất thường của dsPIC, như bộ dao động không thể vận hành, lỗi địa chỉ, lỗi stack, lỗi số học.

Thân,


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:35 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam