PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Code mạch đo nhiệt độ hiển thị lên led 7 đoạn .[HEPL!!] (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=31567)

ngochuucf 02-01-2013 01:04 AM

Code mạch đo nhiệt độ hiển thị lên led 7 đoạn .[HEPL!!]
 
1 Attachment(s)
anh chị nào pro trong diễn đàn giúp dùm em dịch đoạn code trên (ý nghĩa các câu lệnh) cái này e cần gấp ! tks !

PROCESSOR 16F877A
#INCLUDE <P16F877A.INC>
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_OFF & _LVP_OFF & _CPD_OFF
TAM EQU 20H
DEM1 EQU 21H
CHUC EQU 22H
DONVI EQU 23H
DEM EQU 24H
ORG 0000H
BCF STATUS,6
BSF STATUS,5
BSF TRISA,0
CLRF TRISB
BCF TRISE,0
BCF TRISE,1
BCF STATUS,5
CLRF PORTA
CLRF PORTB
CLRF PORTE
MAIN
CLRF TAM
CLRF CHUC
CLRF DONVI
CALL ANALOG
BSF STATUS,5
MOVF ADRESL,W
BCF STATUS,5
MOVWF TAM
DICHPHAI
BSF STATUS,5
RRF ADRESL,0
BCF STATUS,5
MOVWF TAM
CALL TACHSO
BSF PORTE,0
BCF PORTE,1
MOVF CHUC,W
CALL BANG
MOVWF PORTB
CALL DELAY
BCF PORTE,0
BSF PORTE,1
MOVF DONVI,W
CALL BANG
MOVWF PORTB
CALL DELAY
GOTO MAIN
ANALOG
BSF STATUS,5
BCF STATUS,6
BSF ADCON1,3
BSF ADCON1,2
BSF ADCON1,1
BCF ADCON1,0
BCF STATUS,5
BCF ADCON0,5
BCF ADCON0,4
BCF ADCON0,3
BCF ADCON0,7
BCF ADCON0,6
BSF STATUS,5
BSF ADCON1,6
BSF ADCON1,7
BCF STATUS,5
BSF ADCON0,0
BSF ADCON0,2
LOOP
BTFSC ADCON0,2
GOTO LOOP
RETURN
TACHSO

TROLAI
MOVLW D'10'
SUBWF TAM,1
BTFSS STATUS,0
GOTO THOAT
INCF CHUC,1
MOVLW D'10'
GOTO TROLAI
THOAT
MOVLW D'10'
ADDWF TAM,0
MOVWF DONVI
RETURN
BANG
ADDWF PCL,1
RETLW B'11000000'
RETLW B'11111001'
RETLW B'10100100'
RETLW B'10110000'
RETLW B'10011001'
RETLW B'10010010'
RETLW B'10000010'
RETLW B'11111000'
RETLW B'10000000'
RETLW B'10010000'
DELAY
BSF STATUS,5
BCF OPTION_REG,3
BCF OPTION_REG,2
BSF OPTION_REG,1
BCF OPTION_REG,0
BCF STATUS,5
MOVLW D'5'
MOVWF DEM1
LOOP
MOVLW D'5'
MOVWF TMR0
BSF STATUS,5
BCF OPTION_REG,5
BCF STATUS,5
LOOP1
BTFSS INTCON,2
GOTO LOOP1
BCF INTCON,2
DECFSZ DEM1,1
GOTO LOOP
RETURN
END

pthien0288 02-01-2013 12:32 PM

sao không viết bằng C đi bạn.Nhìn cái này đuối quá

ngochuucf 02-01-2013 12:50 PM

Trích:

Nguyên văn bởi pthien0288 (Post 80348)
sao không viết bằng C đi bạn.Nhìn cái này đuối quá

minh có file đính kèm nhìn gọn hơn đó . tại mình mới bắt đầu nghiên cứu nên học asem ! bạn có thể dịch giúp mình đc ko . tks

ngochuucf 02-01-2013 02:23 PM

Up ........................................!

ngochuucf 02-01-2013 04:10 PM

Help me ! ;(

ngochuucf 02-01-2013 10:28 PM

Up . . . . . . . . . . . . . . . !

ngochuucf 03-01-2013 10:42 AM

Nản wê sao không ai giúp zay kià !

vipro_918 15-01-2013 01:19 PM

sao c ko viết bằng code C cho dễ hiểu, mình cũng mới học pic và cũng đang muốn tìm hiểu về mạch đo nhiệt độ, hay c nghiên cứu bằng code C đi, có gì thì trao đổi, :D


Múi giờ GMT. Hiện tại là 06:01 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam