PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   RTOS và Thuật toán với PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Các câu hỏi cần trả lời, thảo luận chung về thuật toán,... (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=839)

picpicpic 13-12-2006 01:27 PM

Các câu hỏi cần trả lời, thảo luận chung về thuật toán,...
 
Có anh em nào viết key scan 16 phím nhấn chưa ? Giúp tớ với !

hatuan296 10-01-2007 01:37 AM

yêu cầu chương trình như thế nào ? bạn phải nói rõ thì mới có ph­ương án viết code chứ .

nhh 12-01-2007 07:41 PM

Key debounce
 
Cơ bản nhưng dùng rất nhiều !
Lúc nhấn và buông phím sẽ bị rung, gây nhiễu.
Trường hợp pull-down tương tự.
http://i82.photobucket.com/albums/j2...y_debounce.jpg

nhh 12-01-2007 07:46 PM

1 Attachment(s)
http://i82.photobucket.com/albums/j2...ao/16f877a.gif
http://i82.photobucket.com/albums/j2...ao/led7seg.gif
Nhấn INC tăng 1 đơn vị trên led.DEC giảm 1 đơn vị
Code:

#include <16F877A.h>
#include <DEFS_16F877A.h>
#fuses  NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT,NOLVP
#use    delay(clock = 10000000)
#define  LED_PORT  PORTD
#define  led_1      0b00001110
#define  led_2      0b00001101
#define  led_3      0b00001011
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
Khai bao cac bien toan cuc
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
const unsigned int digit[] = {0b00000000,0b00010000,0b00100000,0b00110000,0b01000000,
                              0b01010000,0b01100000,0b01110000,0b10000000,0b10010000};
int number,led_donvi_number,led_chuc_number,led_tram_number;
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
Khai bao nguyen mau cac ham su dung
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void number_to_led_number(void);
void display(int led_i,int led_number);
void led_sweep(void);
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Chuong trinh chinh
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void main(void)
{
  set_tris_B(0x03);                  // RB0 & RB1 la input
  set_tris_D(0x00);
  PORTD = 0x00;
  while(true)
  {
        if(!bit_test(PORTB,0))
        {
          led_sweep();              // ~12ms
          while(!bit_test(PORTB,0))
          {
            led_sweep();
          }
          led_sweep();              // ~12ms
          number++;
          number_to_led_number();
        }
        if(!bit_test(PORTB,1))
        {
          led_sweep();              // ~12ms
          while(!bit_test(PORTB,1))
          {
            led_sweep();
          }
          led_sweep();              // ~12ms
          number--;
          number_to_led_number();
        }
        led_sweep();
  }
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
Ham chuyen tu number sang cac so tuong ung tren led
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void number_to_led_number(void)
{
  led_donvi_number = number % 10;
  led_chuc_number  = (number / 10) % 10;
  led_tram_number  = number / 100;
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
Ham hien thi so "number" len ledi
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void display(int led_i,int led_number)
{
  LED_PORT = led_i|digit[led_number];
}
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
Ham quet led
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void led_sweep(void)
{
 int loop;
 for(loop = 0;loop <= 3;loop ++)
  {
      display(led_1,led_tram_number);
      delay_ms(1);
      display(led_2,led_chuc_number);
      delay_ms(1);
      display(led_3,led_donvi_number);
      delay_ms(1);
  }
 }


nhh 23-01-2007 11:57 AM

Key scan
 
Để quét và xác định phím nào trong ma trận phím được nhấn. Việc đầu tiên là làm cách nào để xác định đúng phím được nhấn,
sau đó là chống rung phím để chương trình thực thi đúng yêu cầu. Chống rung chẳng qua là tạo một khoảng thời gian delay cần
thiết để loại bỏ việc đọc nhầm trạng thái phím bị nảy mỗi khi nhấn và thả phím. Tùy theo độ cứng của từng loại phím nhấn mà khoảng thời gian này
khác nhau, thường từ 10 - 20ms.

Có nhiều cách, dưới đây là một cách:

- Khởi tạo hàng mức 0, cột mức 1
- Kiểm tra xem cột nào xuống mức 0, nếu ko có thì lặp lại
- Tạo trễ 10ms
- Kiểm tra lại xem cột nào xuống mức 0 có còn ở mức 0 ko, nếu ko quay lại bước 2
- Set mọi hàng lên mức 1, lần lượt cho từng cột xuống mức 0, kiểm tra xem hàng nào xuống mức 0
- Đợi đến khi thả phím
-Tạo trễ 10ms
- Xác định được phim ấn, thực thi yêu cầu
http://i82.photobucket.com/albums/j2...c_Key_scan.gif

nhh 23-01-2007 12:01 PM

1 Attachment(s)
Code:

/**********************************************************************************************
* Mo ta    : Nhan phim ma tran phim, 8 led portD hien so tuong ung 0-15, so nay cung duoc goi
*            len may tinh bang giao tiep RS232
*----------------------------------------------------------------------------------------------
* Phan cung : PIC16F877A, thach anh 10MHz
*            ma tran phim noi voi portB, 8 led don noi voi portD qua tro han dong 220R
*            Pic giao tiep RS232 voi may tinh
*----------------------------------------------------------------------------------------------
* Nguoi viet: nhh
* Ngay viet : 12/11/06
* Trinh dich: CCS C v3.013
***********************************************************************************************/
#include  <DEFS_16F877A.h>
#fuses    NOWDT,PUT,HS,NOPROTECT,NOLVP
#use      delay(clock = 10000000)
#use      rs232(baud = 9600,xmit = pin_C6,rcv = pin_C7)
#define  key_port PORTB
#define  key_tris TRISB
#define  led_port PORTD
#define  led_tris TRISD
/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Khai bao bien toan cuc
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
const unsigned char number[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Khai bao nguyen mau cac ham su dung
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void column_check(unsigned char);
void key_scan(void);

/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Ham kiem tra hang nao trong cot column xuong 0
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void column_check(unsigned char column)
{
  switch(column)
  {
      case 0:
      {
        if(!bit_test(key_port,0))
        {
            while(!bit_test(key_port,0));
            delay_ms(10);
            led_port = number[0];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,1))
        {
            while(!bit_test(key_port,1));
            delay_ms(10);
            led_port = number[1];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,2))
        {
            while(!bit_test(key_port,2));
            delay_ms(10);
            led_port = number[2];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,3))
        {
            while(!bit_test(key_port,3));
            delay_ms(10);
            led_port = number[3];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
      }
        break;
      case 1:
      {
        if(!bit_test(key_port,0))
        {
            while(!bit_test(key_port,0));
            delay_ms(10);
            led_port = number[4];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,1))
        {
            while(!bit_test(key_port,1));
            delay_ms(10);
            led_port = number[5];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,2))
        {
            while(!bit_test(key_port,2));
            delay_ms(10);
            led_port = number[6];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,3))
        {
            while(!bit_test(key_port,3));
            delay_ms(10);
            led_port = number[7];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
      }
        break;
      case 2:
      {
        if(!bit_test(key_port,0))
        {
            while(!bit_test(key_port,0));
            delay_ms(10);
            led_port = number[8];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,1))
        {
            while(!bit_test(key_port,1));
            delay_ms(10);
            led_port = number[9];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,2))
        {
            while(!bit_test(key_port,2));
            delay_ms(10);
            led_port = number[10];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,3))
        {
            while(!bit_test(key_port,3));
            delay_ms(10);
            led_port = number[11];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
      }
        break;
      case 3:
      {
        if(!bit_test(key_port,0))
        {
            while(!bit_test(key_port,0));
            delay_ms(10);
            led_port = number[12];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,1))
        {
            while(!bit_test(key_port,1));
            delay_ms(10);
            led_port = number[13];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,2))
        {
            while(!bit_test(key_port,2));
            delay_ms(10);
            led_port = number[14];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
        if(!bit_test(key_port,3))
        {
            while(!bit_test(key_port,3));
            delay_ms(10);
            led_port = number[15];
            printf("%u\n\r",led_port);
        }
      }
        break;
  }
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Ham quet phim
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void key_scan(void)
{
  int count;
  for(count = 4;count <= 7; count++)
  {
      key_tris = 0xF0;                  // cot ngo vao, hang ngo ra
      key_port = 0xF0;                  // cot muc 1, hang muc 0
      if(!bit_test(key_port,count))    // cot count xuong 0 chua?
      {
        delay_ms(10);
        if(!bit_test(key_port,count))  // kiem tra lai cot count co xuong 0 ko?
        {
            key_tris = 0x0F;            // cot ngo ra, hang ngo vao
            key_port = 0xEF;            // cot 0 xuong 0
            column_check(0);
            key_port = 0xDF;            // cot 1 xuong 0
            column_check(1);
            key_port = 0xBF;            // cot 2 xuong 0
            column_check(2);
            key_port = 0x7F;            // cot 3 xuong 0
            column_check(3);
        }
      }
  }
}

/*---------------------------------------------------------------------------------------------
 Chuong trinh chinh
---------------------------------------------------------------------------------------------*/
void main(void)
{
  led_tris = 0x00;
  led_port = 0xFF;
  while(true)
  {
      key_scan();
  }
}


Tuấn Anh CVN 21-08-2007 11:22 PM

Mình chưa bao giờ giao tiếp với bàn phím cả nhưng còn việc chống nảy hay deal with chattering thì mình cũng làm vài lần rồi. Ở các đoạn code trên mình thấy các bạn đều sử dụng delay để chống chattering thực sự mà nói thì cách này không chính xác lắm trong mọi thời điểm. Mình đã có lần được nghe qua một người Nhật trong lúc training H8 micro đã nói về cách chống chattering dùng cho máy in đó là sử dụng biến đếm count chứ không dùng delay. Sau này khi sử dụng count thay vì dùng delay mình thấy cách của người Nhật đó thật mới là cách tốt. Các bạn hãy thử cách xây dựng một hàm đại loại như sau:

bit checkbutton ()
{
unsigned int i=0;
while (input==1)
{
i++;
if (i>=precount) {return(1);goto exit;}
else return(0);
}
i=0; return(0);
exit:{}
}

//precount là giá trị đặt trước giới hạn cho biến đếm count
//input là đầu vào. Nếu ấn nút thì là 1
//hàm checkbutton sẽ chỉ trả về giá trị 1 khi ấn nút thực sự.

hanhluckyly 22-08-2007 03:43 PM

Cách này cũng có thể dùng để quy định nhấn nút trong một khoảng thời gian xác định trước

nhunamcdt1 24-08-2007 12:27 AM

hoi
 
Anh nào giúp em viết bằng assem với

nhunamcdt1 24-08-2007 12:31 AM

Anh nào giúp em viết bằng assem nếu ấn nút ấn sẽ thực hiện 1 chương trình nào đó,không ấn thì không làm gì cả

Jerry 25-08-2007 09:09 AM

Câu hỏi của bạn nhunamcdt1 không rõ ràng. Bạn muốn hỏi chương trình scan keypad hay chỉ đơn giản là điều khiển 1 vài phím bấm thông thường? Tôi đang viết bằng asm đây. Tôi đã làm phần scan keypad và phần điều khiển 1 vài phím bấm bằng asm, chương trình đã chạy trên mạch thực tế và thành thương phẩm. Tôi sẵn sàng giúp bạn với điều kiện bạn phải biết mình đang muốn làm gì và nói rõ câu hỏi. Tôi thường xuyên online nên bạn có thể gửi msg cho tôi tại nick YM: hiendl2k42.

Vì tôi đã từng gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề lập trình bằng asm mà không hỏi được ai nên tôi cũng muốn hỗ trợ các bạn trong phạm vi hiểu biết của mình, để tránh cho các bạn phải mất nhiều thời gian. Tuy nhiên các bạn cũng nên tự mình tìm hiểu và giải quyết những vấn đề nhỏ, dần dần sẽ tự giải quyết được những vấn đề lớn hơn. Nên suy nghĩ và làm trước khi hỏi.

thaithien 08-04-2009 11:39 PM

Anh cho em xin file mà anh vẽ bằng proteus luôn đựoc không ?

mrbean007 05-09-2009 01:00 AM

1 Attachment(s)
mấy a cho e hỏi tí, khi e đem mô phỏng ct wet_fim hiển thị kết wa ra led7doan thì chẳng thấy kết wa gì hết vậy, mong các a chỉ giúp dùm e
cái khung để viết code đó mấy a làm sao vậy chỉ dùm e cái( cái khung viết code giống như cảu a nhh đó)

linhdang 02-12-2010 07:28 PM

ai giup toi voi?
toi dung pic 16f887 nhung toi muon ngo ra 12v thi phai lam sao
cam on nhieu
email:hoanglinh_111988@yahoo

thanhsonvn90 04-01-2011 08:05 PM

16f877 điều khiển khóa đóng mở cho rơle,triac.... Nói thế không biết bạn hiểu không


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:46 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam