PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   PIC - Thiết kế và Ứng dụng (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=23)
-   -   Cần giúp đỡ code mạch đếm sản phẩm PIC18F4550 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=35916)

zjnzjn2103 09-03-2017 03:49 PM

Cần giúp đỡ code mạch đếm sản phẩm PIC18F4550
 
1 Attachment(s)
E đang làm đồ án vê mạch đếm sản phẩm, viết code bằng C18 mà chạy mô phỏng mạch không đếm. Vậy xin nhờ các anh giúp đỡ, xin cảm ơn ạ!!


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:18 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam