PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   [PIC16F873A] Thạch anh 20 Mhz (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=35712)

oanhoanh830 18-11-2016 12:02 PM

[PIC16F873A] Thạch anh 20 Mhz
 
Chào các bác, mình đang học cách sử dụng VDK PIC để tạo xung PWM. Mình sử dụng thạch anh 20MHz để tạo dao động. Khi test trên Proteus thì chạy được nhưng khi cắm vào board thì không có tín hiệu gì. Bác nào giúp mình cảm ơn rất nhiều. Đây là code
Code:

#include <16F873a.h>
#use delay(clock = 20000000)
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES XT //High speed Osc (> 4mhz)
#FUSES PUT //Power Up Timer
#FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOLVP //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
#FUSES NOCPD //No EE protection

main()
{
output_low(PIN_C1);  // Set CCP2 output low
output_low(PIN_C2);  // Set CCP1 output low

setup_ccp1(CCP_PWM);  // Configure CCP1 as a PWM
setup_ccp2(CCP_PWM);  // Configure CCP2 as a PWM

setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, 49, 1);  // 100 KHz     
set_pwm1_duty(31);                    // 25% duty cycle on pin C2
set_pwm2_duty(62);                    // 50% duty cycle on pin C1
while(1);  // Prevent PIC from going to sleep  (Important !)
}Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:46 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam