PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Những câu hỏi thường gặp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=54)
-   -   code pic12f629 (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=37219)

Xuân_Trường 14-05-2018 03:45 PM

code pic12f629
 
Mong các bác giải thích đoạn code sau:

code lập trình trên phần mềm pic c

#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC //Internal RC Osc
//#FUSES NOCPD //No EE protection
#FUSES PROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset
#use delay(clock=8000000)

int1 TT;

void pip_1();
void pip_2();

void main()
{
set_tris_a(0x04);
TT=0;
output_low(pin_a0); output_low(pin_a1);
setup_comparator(NC_NC);

while(TRUE)
{
if(input_state(PIN_A2)==0)
{
delay_ms(50);

while(input_state(PIN_A2)==0);
TT=~TT;
delay_ms(50);

if(TT==1)
{pip_1();output_high(pin_a0);}
if(TT==0)
{pip_2();output_low(pin_a0);}


}


}
}

void pip_1()
{
output_high(pin_a1);
delay_ms(50);
output_low(pin_a1);
}
void pip_2()
{
output_high(pin_a1);
delay_ms(20);
output_low(pin_a1);
delay_ms(20);
output_high(pin_a1);
delay_ms(20);
output_low(pin_a1);

}

Cám ơn nhiều


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:31 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam