PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   RTOS và Thuật toán với PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Code điều khiển thiết bị qua internet (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=12017)

ThanhPhong1991 02-12-2011 10:48 PM

Code điều khiển thiết bị qua internet
 
Chương trình chính
////////////////////////////////////////////////////
#define THIS_IS_STACK_APPLICATION
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"
#include "MainDemo.h"
APP_CONFIG AppConfig;
BYTE AN0String[8];
#if defined(EXPLORER_16)
int __C30_UART = 2;
#endif
static void InitAppConfig(void);
static void InitializeBoard(void);
static void ProcessIO(void);
#if defined(__18CXX)
#if defined(HI_TECH_C)
void interrupt low_priority LowISR(void)
#else
#pragma interruptlow LowISR
void LowISR(void)
#endif
{
TickUpdate();
}
{
#if defined(ZG_CS_TRIS) zgEintISR();
#endif // ZG_CS_TRIS
}
#if defined(__18CXX)
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
{
static TICK t = 0;
static DWORD dwLastIP = 0;
InitializeBoard();
TickInit();
#if defined(STACK_USE_MPFS) || defined(STACK_USE_MPFS2)
MPFSInit();
#endif
InitAppConfig();
if(BUTTON0_IO == 0u)
{
#if defined(EEPROM_CS_TRIS) ||
defined(SPIFLASH_CS_TRIS)
TICK StartTime = TickGet();
LED_PUT(0x00);
}
StackInit();
while(1)
{
if(TickGet() - t >= TICK_SECOND/2ul)
{
t = TickGet();
LED0_IO ^= 1;
}
StackTask();
StackApplications();
#if defined(STACK_USE_GENERIC_TCP_CLIENT_EXAMPLE)
GenericTCPClient();
#endif
#if defined(STACK_USE_GENERIC_TCP_SERVER_EXAMPLE)
GenericTCPServer();
#endif
#if defined(STACK_USE_SMTP_CLIENT)
SMTPDemo();
#endif
#if defined(STACK_USE_ICMP_CLIENT)
PingDemo();
#endif
#if defined(STACK_USE_SNMP_SERVER) && !defined(SNMP_TRAP_DISABLED)
SNMPTrapDemo();
if(gSendTrapFlag)
SNMPSendTrap();
#endif
ProcessIO();
if(dwLastIP != AppConfig.MyIPAddr.Val)
{
dwLastIP = AppConfig.MyIPAddr.Val;
#if defined(STACK_USE_UART)
putrsUART((ROM char*)"\r\nNew IP Address: ");
#endif
DisplayIPValue(AppConfig.MyIPAddr);
#if defined(STACK_USE_UART)
putrsUART((ROM char*)"\r\n");
#endif
#if defined(STACK_USE_ANNOUNCE)
AnnounceIP();
#endif
}
}
}

static void InitializeBoard(void)
{
// LEDs
LED0_TRIS = 0;
LED1_TRIS = 0;
LED2_TRIS = 0;
LED3_TRIS = 0;
LED4_TRIS = 0;
LED5_TRIS = 0;
LED6_TRIS = 0;
#if !defined(EXPLORER_16)
LED7_TRIS = 0;
#endif

Anh chị có ai hiểu đoạn code này xin giải thích giúp em với. Thanks các anh chị trước

thanhdtk6 11-01-2012 12:07 AM

bạn điều khiển gì qua internet mình cũng đang tìm hiểu về vấn đề này

kenvip711 20-02-2012 01:55 PM

Cái này trong thư viện TCP/IP của Microchip,bạn đọc file hướng dẫn của nó sẽ rõ .
Thân !

loitoi 23-09-2013 01:18 PM

các bạn ơi.ai có thể giải thích cai doan code cho minh được không vây


/////////////////////////////////////////////////////////
Chương trình chính
////////////////////////////////////////////////////
#define THIS_IS_STACK_APPLICATION
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"
#include "MainDemo.h"
APP_CONFIG AppConfig;
BYTE AN0String[8];
#if defined(EXPLORER_16)
int __C30_UART = 2;
#endif
static void InitAppConfig(void);
static void InitializeBoard(void);
static void ProcessIO(void);
#if defined(__18CXX)
#if defined(HI_TECH_C)
void interrupt low_priority LowISR(void)
#else
#pragma interruptlow LowISR
void LowISR(void)
#endif
{
TickUpdate();
}
{
#if defined(ZG_CS_TRIS) zgEintISR();
#endif // ZG_CS_TRIS
}
#if defined(__18CXX)
void main(void)
#else
int main(void)
#endif
{
static TICK t = 0;
static DWORD dwLastIP = 0;
InitializeBoard();
TickInit();
#if defined(STACK_USE_MPFS) || defined(STACK_USE_MPFS2)
MPFSInit();
#endif
InitAppConfig();
if(BUTTON0_IO == 0u)
{
#if defined(EEPROM_CS_TRIS) ||
defined(SPIFLASH_CS_TRIS)
TICK StartTime = TickGet();
LED_PUT(0x00);
}
StackInit();
while(1)
{
if(TickGet() - t >= TICK_SECOND/2ul)
{
t = TickGet();
LED0_IO ^= 1;
}
StackTask();
StackApplications();
#if defined(STACK_USE_GENERIC_TCP_CLIENT_EXAMPLE)
GenericTCPClient();
#endif
#if defined(STACK_USE_GENERIC_TCP_SERVER_EXAMPLE)
GenericTCPServer();
#endif
#if defined(STACK_USE_SMTP_CLIENT)
SMTPDemo();
#endif
#if defined(STACK_USE_ICMP_CLIENT)
PingDemo();
#endif
#if defined(STACK_USE_SNMP_SERVER) && !defined(SNMP_TRAP_DISABLED)
SNMPTrapDemo();
if(gSendTrapFlag)
SNMPSendTrap();
#endif
ProcessIO();
if(dwLastIP != AppConfig.MyIPAddr.Val)
{
dwLastIP = AppConfig.MyIPAddr.Val;
#if defined(STACK_USE_UART)
putrsUART((ROM char*)"\r\nNew IP Address: ");
#endif
DisplayIPValue(AppConfig.MyIPAddr);
#if defined(STACK_USE_UART)
putrsUART((ROM char*)"\r\n");
#endif
#if defined(STACK_USE_ANNOUNCE)
AnnounceIP();
#endif
}
}
}

static void InitializeBoard(void)
{
// LEDs
LED0_TRIS = 0;
LED1_TRIS = 0;
LED2_TRIS = 0;
LED3_TRIS = 0;
LED4_TRIS = 0;
LED5_TRIS = 0;
LED6_TRIS = 0;
#if !defined(EXPLORER_16)
LED7_TRIS = 0;
#endif

///////////////////////////////////////////////////////////////
Xử lí dữ liệu
////////////////////////////////////////////////////
#define __CUSTOMHTTPAPP_C
#include "TCPIPConfig.h"
#if defined(STACK_USE_HTTP2_SERVER)
#include "TCPIP Stack/TCPIP.h"
#include "MainDemo.h"
else if(!memcmppgm2ram(filename, "index.htm", 9))
{
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led7");
if(ptr)
LED7_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led6");
if(ptr)
LED6_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led5");
if(ptr)
LED5_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led4");
if(ptr)
LED4_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led3");
if(ptr)
LED3_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led2");
if(ptr)
LED2_IO = (*ptr == '1');
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led1");
if(ptr)
LED1_IO = (*ptr == '1');
}
else if(!memcmppgm2ram(filename, "cookies.htm", 11))
{
curHTTP.hasArgs = 0x01;
}
else if(!memcmppgm2ram(filename, "leds.cgi", 8))
{
ptr = HTTPGetROMArg(curHTTP.data, (ROM BYTE *)"led");
switch(*ptr) {
case '1':
LED1_IO ^= 1;
break;
case '2':
LED2_IO ^= 1;
break;
case '3':
LED3_IO ^= 1;
break;
case '4':
LED4_IO ^= 1;
break;
case '5':
LED5_IO ^= 1;
break;
case '6':
LED6_IO ^= 1;
break;
case '7':
LED7_IO ^= 1;
break;
}
}
return HTTP_IO_DONE;
}
SMTPPutROMString((ROM BYTE*)"LEDs:,");
SMTPPut(LED0_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED1_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED2_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED3_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED4_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED5_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED6_IO + '0');
SMTPPut(',');
SMTPPut(LED7_IO + '0');
SMTPPut('\r');
SMTPPut('\n');
SMTPFlush();
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Định nghĩa hàm sử dụng
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#ifndef __TCPIPCONFIG_H
#define __TCPIPCONFIG_H
#include "GenericTypeDefs.h"
#include "Compiler.h"
#define GENERATED_BY_TCPIPCONFIG "Version 1.0.3383.23374"
#define STACK_USE_ICMP_SERVER
#define STACK_USE_HTTP2_SERVER
#define STACK_USE_SMTP_CLIENT
#define STACK_USE_ANNOUNCE
#define MPFS_USE_EEPROM
#define MY_DEFAULT_HOST_NAME "k15evt"
#define MY_DEFULT_MAC_BYTE1 (0x00)
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE2 (0x04)
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE3 (0xA3)
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE4 (0x00)
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE5 (0x00)
#define MY_DEFAULT_MAC_BYTE6 (0x00)

#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE1 (192ul)
#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE2 (168ul)
#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE3 (1ul)
#define MY_DEFAULT_IP_ADDR_BYTE4 (12ul)

#define MY_DEFAULT_MASK_BYTE1 (255ul)
#define MY_DEFAULT_MASK_BYTE2 (255ul)
#define MY_DEFAULT_MASK_BYTE3 (255ul)
#define MY_DEFAULT_MASK_BYTE4 (0ul)

#define MY_DEFAULT_GATE_BYTE1 (192ul)
#define MY_DEFAULT_GATE_BYTE2 (168ul)
#define MY_DEFAULT_GATE_BYTE3 (1ul)
#define MY_DEFAULT_GATE_BYTE4 (1ul)

#define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE1 (192ul)
#define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE2 (168ul)
#define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE3 (1ul)
#define MY_DEFAULT_PRIMARY_DNS_BYTE4 (1ul)

#define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE1 (0ul)
#define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE2 (0ul)
#define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE3 (0ul)
#define MY_DEFAULT_SECONDARY_DNS_BYTE4 (0ul)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Định nghĩa I/O
///////////////////////////////////////////////////////////
#elif defined(YOUR_BOARD)
#define LED0_TRIS (TRISDbits.TRISD0)
#define LED0_IO (LATDbits.LATD0)
#define LED1_TRIS (TRISDbits.TRISD1)
#define LED1_IO (LATDbits.LATD1)
#define LED2_TRIS (TRISDbits.TRISD2)
#define LED2_IO (LATDbits.LATD2)
#define LED3_TRIS (TRISDbits.TRISD3)
#define LED3_IO (LATDbits.LATD3)
#define LED4_TRIS (TRISDbits.TRISD4)
#define LED4_IO (LATDbits.LATD4)
#define LED5_TRIS (TRISDbits.TRISD5)
#define LED5_IO (LATDbits.LATD5)
#define LED6_TRIS (TRISDbits.TRISD6)
#define LED6_IO (LATDbits.LATD6)
#define LED7_TRIS (TRISDbits.TRISD7)
#define LED7_IO (LATDbits.LATD7)
#define ENC_CS_TRIS (TRISEbits.TRISE1)
#define ENC_CS_IO (LATEbits.LATE1)
#define ENC_SCK_TRIS (TRISCbits.TRISC3)
#define ENC_SDI_TRIS (TRISCbits.TRISC4)
#define ENC_SDO_TRIS (TRISCbits.TRISC5)
#define EEPROM_CS_TRIS (TRISEbits.TRISE2)
#define EEPROM_CS_IO (LATEbits.LATE2)
#define LCD_RS_TRIS (TRISBbits.TRISB3)
#define LCD_RS_IO (LATBbits.LATB3)
#define LCD_RD_WR_TRIS (TRISBbits.TRISB4)
#define LCD_RD_WR_IO (LATBbits.LATB4)
#define LCD_E_TRIS (TRISBbits.TRISB5)
#define LCD_E_IO (LATBbits.LATB5)
#define LCD_DATA0_TRIS (TRISAbits.TRISA2)
#define LCD_DATA0_IO (LATAbits.LATA2)
#define LCD_DATA1_TRIS (TRISAbits.TRISA3)
#define LCD_DATA1_IO (LATAbits.LATA3)
#define LCD_DATA2_TRIS (TRISAbits.TRISA4)
#define LCD_DATA2_IO (LATAbits.LATA4)
#define LCD_DATA3_TRIS (TRISAbits.TRISA5)
#define LCD_DATA3_IO (LATAbits.LATA5)
///////////////////////////////////////////////////////
giao diện web
////////////////////////////////////////////////
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
<head>
<title>ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP</title>
<link href="/mchp.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
<script src="/mchp.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
<div id="shadow-one"><div id="shadow-two"><div id="shadow-three"><div id="shadow-four">
<div id="page">
<div style="padding:0 0 5px 5px"><img src="/mchp.gif" alt="Microchip" /></div>
<div id="title"><div class="right">CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG 08C</div><span id="hello">&nbsp;</span></div>
<div id="menu">
<a href="/index.htm">QUAN SÁT</a>
<a href="/dynvars.htm">CẬP NHẬT</a>
<a href="/forms.htm">ĐIỀU KHIỂN</a>
<a href="/email">GỬI EMAIL</a>
</div>
<div id="content">
<div id="status">
<div id="loading" style="display:none">Error:<br />mất kết nối với mạch.</div>
<div id="display">
<span style="float:right;font-size:9px;font-weight:normal;padding-top:8px;text-indent:0px">(bật/tắt)</span>
<p>LEDs:<br /><span class="leds">
<a id="led0">&bull;<br/>
<a id="led1" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=1');">&bull; </a>
<a id="led2" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=2');">&bull; </a>
<a id="led3" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=3');">&bull; </a>
<a id="led4" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=4');">&bull; </a>
<a id="led5" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=5');">&bull; </a>
<a id="led6" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=6');">&bull; </a>
<a id="led7" onclick="newAJAXCommand('leds.cgi?led=7');">&bull; </a>
</span></p>
<p>Buttons:<br />
<span id="btn3">?</span> &nbsp;
<span id="btn2">?</span> &nbsp;
<span id="btn1">?</span> &nbsp;
<span id="btn0">?</span></p>
<p>Điện áp vào: <span id="pot0" style="font-weight:normal">?</span></p>
</div>
</div>
<h2>ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP</h2>
<h2> ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA INTERNET</h2>
<br />
<img src="images/caothang.jpg" alt="" title="" width="100" height="100" style="float:left; padding-right: 10px; padding-left: 10px;" />
<h3>GVHD: LÊ PHƯỢNG QUYÊN <br />
SVTH: ĐẶNG NGỌC TÙNG <br />
MSSV:152356195 <br /><br />
<a href="mpfsupload"> upload trang web. </a>
<h6></h6>
<form method="post" action="forms.htm">
<div class="examplebox">
<b>LCD:</b> <input type="text" name="lcd" maxlength="32"> &nbsp; <input type="submit" value="Save">
</div>
</form>
</div>
<script type="text/javascript">
<!--
// Parses the xmlResponse from status.xml and updates the status box
function updateStatus(xmlData) {
// Check if a timeout occurred
if(!xmlData)
{
document.getElementById('display').style.display = 'none';
document.getElementById('loading').style.display = 'inline';
return;
}
// Make sure we're displaying the status display
document.getElementById('loading').style.display = 'none';
document.getElementById('display').style.display = 'inline';
// Loop over all the LEDs
for(i = 0; i < 8; i++) {
if(getXMLValue(xmlData, 'led'+i) == '1')
document.getElementById('led' + i).style.color = '#090';
else
document.getElementById('led' + i).style.color = '#ddd';
}
// Loop over all the buttons
for(i = 0; i < 4; i++) {
if(getXMLValue(xmlData, 'btn'+i) == 'up')
document.getElementById('btn' + i).innerHTML = '&Lambda;';
else
document.getElementById('btn' + i).innerHTML = 'V';
}
// Update the POT value
document.getElementById('pot0').innerHTML = getXMLValue(xmlData, 'pot0');
}
setTimeout("newAJAXCommand('status.xml', updateStatus, true)",500);
//-->
</script>
<script type="text/javascript">
<!--
document.getElementById('hello').innerHTML = "~hellomsg~";
//-->
</script>
<div class="spacer">&nbsp;</div>
<div id="footer">cesfabregas01@gmail.com tel 01267689148, Inc.</div>

</div></div></div></div></div>
</body>
</html>


Múi giờ GMT. Hiện tại là 03:45 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.7.2
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam