PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Những câu hỏi thường gặp (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=54)
-   -   Các bác giúp em voi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=32251)

phuonggadien 15-05-2013 08:52 AM

Các bác giúp em voi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Thiet kế mô phỏng trên phần mềm protues va viết chương trình điều khiển mô phỏng tao xung PWM co tần số 2KHZ với chu kì nhiệm vụ D=70%(70%tao xung muc logic cao,30% tao xung o muc lo gic thap.Sữ dụng công cụ oscillocope mô phỏng để quang sát .Thank rat nhieu


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:29 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam