PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=65)
-   -   [Help]Giúp e đoan code này qua ccs với (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33610)

langnhan1560 09-07-2014 08:05 PM

[Help]Giúp e đoan code này qua ccs với
 
nó là 1 hàm được viết bằng Hitech e muốn chuyễn nó thành ccs để include vào sử dụng anh chị giúp e với

#include <htc.h>

// Cau hinh su dung.
#define _XTAL_FREQ 4000000

// Khai bao bien.
unsigned char led @0x20; // Khai bao dia chi cua bien su dung.

bit led0 @((unsigned)&led*8)+0; // Khai bao dia chi cac bit trong bien.
bit led1 @((unsigned)&led*8)+1;
bit led2 @((unsigned)&led*8)+2;
bit led3 @((unsigned)&led*8)+3;
bit led4 @((unsigned)&led*8)+4;
bit led5 @((unsigned)&led*8)+5;

// Chuong trinh.
void LEDScan()
{
// Khai bao bien.
static unsigned char count; // Bien dem so lan quet LED.

// Chuong trinh.
TRISB3 = 1; // Thiet lap cau hinh cho Port B.
TRISB4 = 1; // Viec thiet lap ngo vao cho Port B se lam cac LED noi voi RB5..RB3
TRISB5 = 1; // se bi tat.

switch(count) // Kiem tra so lan quet LED de hien thi.
{
case 0:
if(led0) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D6, D7 noi voi RB<3>,RB<4>.
{
TRISB3 = 0; // Cau hinh RB<3>,RB<4> la ngo ra.
TRISB4 = 0;
RB3 = 1; // Dieu khien LED D6 = ON, D7 = OFF.
RB4 = 0; // RB<3> -> D6<A>,D7<K> RB<4> -> D6<K>,D7<A>.
}
break; // Thoat ra.
case 1:
if(led1) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D6, D7 noi voi RB<3>,RB<4>.
{
TRISB3 = 0; // Cau hinh RB<3>,RB<4> la ngo ra.
TRISB4 = 0;
RB3 = 0; // Dieu khien LED D6 = OFF, D7 = ON.
RB4 = 1; // RB<3> -> D6<A>,D7<K> RB<4> -> D6<K>,D7<A>.
}
break; // Thoat ra.
case 2:
if(led2) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D8, D9 noi voi RB<4>,RB<5>.
{
TRISB4 = 0; // Cau hinh RB<4>,RB<5> la ngo ra.
TRISB5 = 0;
RB4 = 1; // Dieu khien LED D8 = ON, D9 = OFF.
RB5 = 0; // RB<4> -> D8<A>,D9<K> RB<5> -> D8<K>,D9<A>.
}
break; // Thoat ra.
case 3:
if(led3) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D8, D9 noi voi RB<4>,RB<5>.
{
TRISB4 = 0; // Cau hinh RB<4>,RB<5> la ngo ra.
TRISB5 = 0;
RB4 = 0; // Dieu khien LED D8 = OFF, D9 = ON.
RB5 = 1; // RB<4> -> D8<A>,D9<K> RB<5> -> D8<K>,D9<A>.
}
break; // Thoat ra.
case 4:
if(led4) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D10, D11 noi voi RB<3>,RB<5>.
{
TRISB3 = 0; // Cau hinh RB<3>,RB<5> la ngo ra.
TRISB5 = 0;
RB3 = 0; // Dieu khien LED D10 = ON, D11 = OFF.
RB5 = 1; // RB<3> -> D10<K>,D11<A> RB<5> -> D10<A>,D11<K>.
}
break; // Thoat ra.
case 5:
if(led5) // Dieu khien hoat dong cho cap LED D10, D11 noi voi RB<3>,RB<5>.
{
TRISB3 = 0; // Cau hinh RB<3>,RB<5> la ngo ra.
TRISB5 = 0;
RB3 = 1; // Dieu khien LED D10 = OFF, D11 = ON.
RB5 = 0; // RB<3> -> D10<K>,D11<A> RB<5> -> D10<A>,D11<K>.
}
break; // Thoat ra.
}

count++; // Tang gia tri bien dem.

if(count > 5) // Kiem tra bien dem de quet xong 6 LED?
count = 0; // Tra bien ve gia tri 0 khi quet du LED.
}

hangocminh1989 10-07-2014 09:47 PM

hàm nào ấy nhỉ? mình thấy bạn đưa lên 1 chương trình mà. bạn có phân biệt được sự khác biệt giữa hitech và ccs nó có cái gì khác nhau không mà lại đưa câu hỏi này lên đây, ngàn năm không có trợ giúp nhé. việc của bạn bây giờ rất đơn giản, chỉ làm việc như sau:
bước 1: gõ chữ google.com.vn
bước 2: tìm kết quả cho từ khóa hitech c và ccs
bước 3: nhấn enter :)
chúc bạn vui,
thân


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:38 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam