PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Lỗi lập trình ngôn ngữ cấp cao (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=65)
-   -   Xem giúp e code này với (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33611)

langnhan1560 10-07-2014 12:20 AM

Xem giúp e code này với
 
biến b trong code này e đưa ra mô phỏng nó ko thay đổi...


#include <16F877a.h>
#include <DEFS_16F877A.h>
#fuses XT, NOWDT, NOPROTECT, BROWNOUT, PUT, NOLVP
#device 16f877*=16 ADC=8
#use delay(clock = 4000000)

main()
{
setup_adc_ports(RA0_ANALOG);
setup_adc(adc_clock_internal);
set_adc_channel(0);
delay_ms(10);
output_low(PIN_C1);
setup_ccp1(CCP_PWM); // cài d?t CCP1 là c?ng xu?t PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16, 124, 1); // cài d?t timer_2 có t?n s? 500 Hz
int8 x=90;
int16 b;
int8 adc;
set_tris_b(0x00);
while(true)
{
adc=read_adc();
delay_us(1);
b=(adc*125)/1024;
set_pwm1_duty(adc); //50 % d? r?ng xung xu?t ra chân C1
portb=b;

}
}

hangocminh1989 10-07-2014 09:01 PM

delay_us(1);
b=(adc*125)/1024;
set_pwm1_duty(adc); //50 % d? r?ng xung xu?t ra chân C1
portb=b;
vấn đề nằm ở đây nhé bạn hiền. delay_us(1); sao mà bạn thấy được sự thay đổi, hơn nữa phần cứng portb bạn kết nối ra cái gì?


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:03 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam