PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Xin lưu đồ giải thuật led 7 đoạn đếm (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=38033)

mjzzyou137 29-11-2018 10:55 AM

Xin lưu đồ giải thuật led 7 đoạn đếm
 
#include <P18F4550.h>
#include <delays.h>
#define den1 PORTAbits.RA0
#define den2 PORTAbits.RA1

unsigned char Display(unsigned char k)
{
unsigned char Number;
unsigned char Code_Tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0,0x7F};
Number=Code_Tab[k];
return(Number);
}
void main()
{
unsigned char Msd,Lsd,Value;
unsigned int i,j;
TRISA=0x00;
TRISD=0x00;
den1=0;
den2=0;
for(;;)
{
for(Value=0;Value<100;Value++)
{
for(i=0;i<80;i++)
{
Msd=Value/10;
Lsd=Value%10;
PORTD=Display(Msd);
den2=1;
Delay100TCYx(250);
den2=0;

PORTD=Display(Lsd);
den1=1;
Delay100TCYx(250);
den1=0;
}
}
}
}
EM CÁM ƠN nhiều ạ , e dùng thạch anh 16MHz


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:12 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam