PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Đóng góp ý kiến (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=6)
-   -   Xin giúp đỡ về code pic (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=39324)

hanamoi116 01-09-2019 11:21 AM

Xin giúp đỡ về code pic
 
#include <12F629.h>
#FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
#FUSES INTRC //Internal RC Osc
#FUSES PROTECT //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPUT //No Power Up Timer
#FUSES NOBROWNOUT //No brownout reset

#use delay(clock=4000000)

unsigned int8 TT=0;
unsigned int8 count=0;
unsigned int8 scans(void);

void main(void)
{ set_tris_a(0x04);

while(1)
{
scans();
if(TT==1)
{
output_high(PIN_A0);
}
else if(TT==2)
{
output_low(PIN_A0);
}
}
}

unsigned int8 scans(void)
{
while(1)
{
count=0;
if(input_state(PIN_A2)==1) // vo tay lan 1
{
while(input_state(PIN_A2)==1);
while(1)
{
delay_ms(5);
count++;
if(input_state(PIN_A2)==1) //vo tay lan 2
{
while(input_state(PIN_A2)==1);
TT++;count=0;
if(TT>2) TT=1;

}
else if(count>150)
{
count=0;
return 0;
}
}
}
else
return 0;
}
}

Trên là code 2 tiếng vỗ tay,bác nào sửa giùm thành 3 tiếng vỗ tay,cám ơn thật nhiều


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:15 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam