PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   [GIÚP ĐỠ] Về Code điều khiển tốc độ ENCODER (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34489)

longhinhquyen11 29-10-2015 09:24 PM

[GIÚP ĐỠ] Về Code điều khiển tốc độ ENCODER
 
#include "E:\aaaaa\PIC\VD\VD5.h"

int8 duty=0, pulse=0;
#int_RB
void RB_isr(void)
{

if (pulse==105)
duty=614;
else
{duty=614;
while(pulse < 105)
{duty=duty+10;
}
}
}


void main()
{

setup_adc_ports(NO_ANALOGS|VSS_VDD);
setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);
setup_spi(SPI_SS_DISABLED);
setup_timer_0(RTCC_EXT_L_TO_H|RTCC_DIV_256);
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
set-timer0(0);
setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,1);
setup_ccp1(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(1023);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);// This device COMP currently not supported by the PICWizard

RB_INT_EDGE(B4,L_TO_H);
enable_interrupts(INT_RB);
enable_interrupts(GLOBAL);
output_D(0x01);
//TODO: User Code
WHILE(1)
{if ((input(Pin_B4))==0)
pulse++;

set_pwm1_duty(duty);
}
}


#### Xin cho em hỏi, đây là code em dùng để điều khiển encoder để xác định tốc độ của DC motor. ý nghĩa là nếu Motor DC không tải thì vận tốc đạt được bằng với vận tốc lúc DC MOTOR ở trạng thái có tải.
Em chọn tốc độ là hằng số. Moi người cho em xin hỏi là code như vậy sai chỗ nào, giải thuật có bị nhầm lẫn không mà em cho vận hành thì không cho kết quả đúng.
XIn mọi người giúp đỡ ạ


Múi giờ GMT. Hiện tại là 10:19 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam