PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Cơ bản về vi điều khiển và PIC (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=8)
-   -   Lỗi khi soạn thảo chương trình trên MPLAB (tool chain CCS-C) (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=34876)

phangiangchau83 16-04-2016 03:23 PM

Lỗi khi soạn thảo chương trình trên MPLAB (tool chain CCS-C)
 
Hi ae nào chỉ giúp, sao mình khai báo PORTA và PORT_LED trong file main.h và file def_887.h, khi sử dụng ccs compiler thì sử dụng được nhưng khi mình MPLAB X để soạn thảo và dùng CCS-C làm tool chain thì ở hàm main.c không gọi được báo lỗi hoài. Thanks. Mình thích sử dụng MPLAB hơn soạn thảo trên CCS-C.
https://app.box.com/s/abpqwyhp9yoplr3afrkyx2b69mefyz9d


Múi giờ GMT. Hiện tại là 01:04 AM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam