PIC Vietnam

PIC Vietnam (http://www.picvietnam.com/forum/index.php)
-   Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...) (http://www.picvietnam.com/forum/forumdisplay.php?f=12)
-   -   giúp e UART cho PIC16f877 trong CCS (http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=33345)

luhoangthien 25-02-2014 05:55 PM

giúp e UART cho PIC16f877 trong CCS
 
mấy a cho e hỏi về câu lên trong CCS liên quan tới cái RS232 và sử dụng USART. trong sách hướng dẫn có vài câu lệnh mà ko giải thích j hết nên e ko biết làm sao
printf ( )
Getc ( ) putc ( )
Getch ( ) putchar ( )
Getchar ( ) fputc ( )
Fgetc ( ) puts ( )
Gets ( ) fputs ( )
Fgets ( )
Kbhit ( )
Assert ( )
Perror ( )
Set_uart_speed ( )
Setup_uart ( )
e mới viếc 1 cái code nhỏ để truyền và nhận thui mà ko biết mình sai chổ nào ai có king nghiệm giúp e vs.
cái truyền
#include <16F877.h >
#device *=16
#Fuses nowdt,hs,noput, noprotect, nodebug, nobrownout,nolvp,nocpd,nowrt
#use delay( clock=20000000 )
#use rs232 (baud=19200 , parity=n , xmit=pin_C6 , rcv=pin_C7 )
int8 a;
void main()
{
a=10;
printf("%u",a);

}
cái nhận
#include <16F877.h >
#device *=16
#Fuses nowdt,hs,noput, noprotect, nodebug, nobrownout,nolvp,nocpd,nowrt
#use delay( clock=20000000 )
#use rs232 (baud=19200 , parity=n , xmit=pin_C6 , rcv=pin_C7 )

void main()
{
output_B(getc());

}
e dùng 2 con PIC để thử nhưng kết quả ko đúng ai giúp e vs


Múi giờ GMT. Hiện tại là 04:01 PM.

Tên diễn đàn: vBulletin Version 3.8.11
Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp.
Copyright © PIC Vietnam