View Single Post
Old 26-07-2012, 05:51 PM   #22
dinhquanghiep
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2011
Bài gửi: 1
:
Code:
;============================================================================================
INTERRUPT

;-------------------------------------------
;Doan ma bat buoc de vao ngat
;-------------------------------------------

			    MOVWF	W_SAVE     	;W_SAVE(bank unknown!) = W
     			SWAPF  	STATUS,	W
     			CLRF  	STATUS 		; force bank 0 for remainder of handler
     			MOVWF 	STAT_SV		; STAT_SV = swap_nibbles( STATUS )
                 					; STATUS = 0
     			MOVF	PCLATH,	W
     			MOVWF	PCH_SV  	; PCH_SV = PCLATH
		     	CLRF  	PCLATH 	; PCLATH = 0
     			MOVF  	FSR,	W
     			MOVWF	FSR_SV		; FSR_SV = FSR
    						; 10 cycles from interrupt to here!

;-----------------------------------
;Doan chuong trinh ngat
;-----------------------------------

; cac ban se viet chuong trinh ngat o day

;--------------------------------------------------
;Doan ma bat buoc de ket thuc ngat
;--------------------------------------------------

			MOVF	FSR_SV,	W
	   	  	MOVWF 	FSR		; FSR = FSR_SV
     			MOVF  	PCH_SV,	W
		     	MOVWF	PCLATH		; PCLATH = PCH_SV
     			SWAPF	STAT_SV,	W
		     	MOVWF STATUS 		; STATUS = swap_nibbles( STAT_SV )
     			SWAPF  	W_SAVE,	F
  		   	SWAPF 	W_SAVE,	W	; W = swap(swap( W_SAVE )) (no change Z bit)

		     	BSF	INTCON,	GIE
			RETFIE
;====================================================================================================
em có thắc mắc ở chương trình trên, em không hiểu dòng này:

MOVWF W_SAVE ;W_SAVE(bank unknown!) = W

giả sử các biến W_SAVE,STAT_SV,PCH_SV được khai báo ở bank0 (địa chỉ từ 0X20 đến 0x7F), khi chương trình chính đang làm việc ở bank 2 thì xảy ra ngắt vậy thì câu lệnh trên không thực hiện đúng do biến W_SAVE được lưu ở bank0, các anh giải thik giúp em chỗ này với ạ
dinhquanghiep vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn