View Single Post
Old 19-02-2017, 05:31 PM   #1
xlheomoixl
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2015
Bài gửi: 1
:
cần giúp đỡ về bộ timer pic 18f4520

mình đang viết code phần phát một mã hồng ngoại dùng bộ timer để tạo xung 38k . code của mình thời gian để tắt bật timer không chuẩn xác như thiết lập bạn nào có thể chỉnh giúp mình với mình mới học về pic chưa hiểu lắm mong mọi người giúp đỡ
#include<p18f4520.h>
#include<stdio.h>
#include<delays.h>
#include<timers.h>

#pragma config OSC=HS
#pragma config WDT=OFF
#pragma config MCLRE=ON
#pragma config PBADEN=OFF

#define xung PORTBbits.RB4
#define xung2 PORTBbits.RB5
void guibit(unsigned char b);
void guibyte(unsigned char b);
void high_isr (void);
void guibit(unsigned char b)
{
if (b)
{
T0CONbits.TMR0ON = 1;
Delay1KTCYx(1);
T0CONbits.TMR0ON =0;
xung=1;
Delay1KTCYx(3);
}
else
{
T0CONbits.TMR0ON = 1;
Delay1KTCYx(3);
T0CONbits.TMR0ON =0;
xung=1;
Delay1KTCYx(1);
}
}

void guibyte(unsigned char b)
{
unsigned char i;
for(i=0;i<=8;i++)
{
guibit(b&0x80);
b=b<<1;
}
}
#pragma code high_vector=0x08
void interrupt_at_high_vector(void)
{
_asm GOTO high_isr _endasm
}
#pragma code /* return to the default code section */
#pragma interrupt high_isr
void high_isr (void)
{
TMR0L =(256-5);
INTCONbits.TMR0IF=0;
xung=~xung;
}

void main()
{
unsigned char dem=0;
ADCON1 = 0X0F;
TRISB = 0;
TRISC = 0;
TRISD = 0xff;

RCONbits.IPEN=1;
INTCONbits.GIE=1;
INTCONbits.TMR0IE=1;
INTCONbits.TMR0IF=0;
INTCON2bits.TMR0IP=1;

T0CONbits.T08BIT = 1;
T0CONbits.T0CS = 0;
T0CONbits.PSA = 0;
T0CONbits.T0PS2 = 0;
T0CONbits.T0PS1 = 0;
T0CONbits.T0PS0 = 0;
xung = 0;
while(1)
{
guibyte(0x0f);
Delay10KTCYx(100);
}
}
xlheomoixl vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn