PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Các Đề Tài > Luận văn tốt nghiệp

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

Luận văn tốt nghiệp Nếu bạn thắc mắc vì sao chúng tôi muốn phổ biến các luận văn tốt nghiệp? Xin xem tại đây

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 30-04-2014, 06:15 PM   #6
phamcongsang
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Apr 2012
Bài gửi: 2
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
code của mình:
#include <16f877a.h>
//#include <def_877a.h>
#fuses hs, nolvp, nowdt, noput, noprotect
#include <math.h> //dung cac ham toan hoc
//#device *=16 ADC=10
#use delay(clock=20000000)
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_C7
#define LCD_RS_PIN PIN_C5
#define LCD_RW_PIN PIN_C6
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <LCD.C>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#use fast_io(d)

//==================khai bao ham con=============
int quetphim(); //khai bao ham quet phim
int checkphim(b); //khai bao ham check phim
void pwm(); //khai bao ham tao xung PWM
void ghi_tocdo(); //khai bao ham ghi toc do dong co
void ghi_thoigian(); //khai bao ham ghi thoi gian
void clear(); //khai bao ham xoa cac thiet lap truoc do, tro ve trang thai dau
void read_rom(); //Khai bao ham doc du lieu tu eeprom

//==================khai bao bien su dung trong chuong trinh ================
int8 i,t,a,b,c,d,sttphim,duty,ct,l,m; //bien nguyen 8bit 0-255
int16 s_xung,s_vong,setpoint,error,luu,tg,tg1,dem; //bien nguyen 16bit 0-65535

//================ bien luu eeprom==============
int8 e0,e1,e2,e3,j,k;
int16 e;

//================chuong trinh quet phim==========
//quet phim so
int quetphim() //su dung cau truc: int ten_chuong_trinh(){} de thuc hien quet phim, lan luot cho RB4, RB5, RB6, RB7=0 và ung voi moi gia tri do kiem tra trang thai tren cac chan dau vao RA0, RA1,RA2, RA3
{
output_b(0xe0);// B4=0 - dua tin hieu dien 0V vao hang thu nhat, kiem tra xem phim nao duoc nhan bang ham checkphim(b);
a=0; //cho a=0 là có muc dich.. lien quan dem ham checkphim(b) trong ham checkphim(b) gia tri cua a duoc thay doi, nhu vay neu qua trinh phat hien ra phim duoc nhan thi se thay doi a, neu khong thi a van bang 0 va ko co gia tri nao duoc tra ve
b=1; //gia tri cua b lien quan den ham checkphim(b).. cau lenh while(b), do do nhat thiet phai dat gia tri ban dau cho b thi ham checkphim(b) moi duoc thuc hien
checkphim(b); //goi ham kiem tra phim nhan, neu co phim duoc nhan thi ham checkphim se gan gia tri cho a (a=1) va tiep tuc thuc hien lenh tiep theo tra ve gia tri bien sttphim
if (a!=0)
{delay_ms(200);
return (sttphim);}
output_b(0xd0);// B5=0
a=0;
b=2;
checkphim(b);
if (a!=0)
{delay_ms(200);
return (sttphim);}
output_b(0xb0);// B6=0
a=0;
b=3;
checkphim(b);
if (a!=0)
{delay_ms(200);
return (sttphim);}
output_b(0x70);// B7=0
a=0;
b=4;
checkphim(b);
if (a!=0)
{delay_ms(200);
return (sttphim);}}

//============chuong trinh check phim=============
int checkphim(b) //ham kiem tra phim duoc nhan
{
switch (b) //cau lenh re nhanh- lan luot gan b=1,2,3,4 (ham quet phim) de kiem tra xem co phim nao duoc nhan khi quet lan luot tung hang
{
case 1: //neu b=1 thi thuc hien chuong trinh duoi
if(!input(pin_a0)) //kiem tra xem neu chan dau vao RA0=0 thi thuc hien chuong trinh duoi (do ta thiet lap phan cung nen phai dung nghich dao PIN_A0)
{sttphim=1; //gan cho bien sttphim gia tri bang 1
a=1;} //gan gia tri cho a=1
else if(!input(pin_a1)) //neu chan RA0!=0 tuc la phim1 khong duoc nhan, tiep tuc kiem tra chan RA1, neu RA1=0 thi thuc hien chuong trinh duoi
{sttphim=2;
a=1;}
else if(!input(pin_a2)) //neu chan RA1!=0 tuc la phim 2 khong duoc nhan, tiep tuc kiem tra chan RA2
{sttphim=3;
a=1;}
else if(!input(pin_a3)) //neu chan RA2!0 tuc la phim 3 khong duoc nhan tiep tuc kiem tra chan RA3
{ sttphim=10;//thuan
a=1;}
else {}
break;

case 2:
if(!input(pin_a0))
{sttphim=4;
a=1;}
else if(!input(pin_a1))
{sttphim=5;
a=1;}
else if(!input(pin_a2))
{sttphim=6;
a=1;}
else if(!input(pin_a3))
{sttphim=11;//nghich
a=1;}
else {}
break;
case 3:
if(!input(pin_a0))
{sttphim=7;
a=1;}
else if(!input(pin_a1))
{sttphim=8;
a=1;}
else if(!input(pin_a2))
{sttphim=9;
a=1;}
else if(!input(pin_a3))
{sttphim=12;//stop
a=1;}
else {}
break;

case 4:
if(!input(pin_a0))
{sttphim=0;//0
a=1;}
else if(!input(pin_a1))
{sttphim=15;//save
a=1;}
else if(!input(pin_a2))
{sttphim=14;//clear
a=1;}
else if(!input(pin_a3))
{sttphim=13;//set
a=1;}
else {}
break;}
return (sttphim);
}


////////////////////////////// chuong trinh nhan xung tu encoder//////////////////////////////////////////////
///////////////////////////// ngat ngoai, nhan xung tu encoder///////////////////////////////////////////////
#int_ext //khai bao su dung ngat ngoai nhan xung tren chan RB0
void RB0_isr()
{
s_xung++;//dem so xung o chan RB0
}

///////////////////////////////ngat timer1, tinh toan pwm va hien thi/////////////////////////////////////////
#int_timer1
void timer1_isr()
{
set_timer1(-62500); //thiet lap gia tri ban dau cho bo dem timer1 la -62500
if (t==5){ //kiem tra gia tri bien t, neu t=5 thi tinh so vong thong qua bien s_xung, xoa man hinh LCD, tiep tuc kiem tra bien ct
S_vong=s_xung*2; //xung tren phut
//ht
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
if(ct==1) //neu bien ct=1 thi xuat ra man hinh LCD gia tri cua bien "luu"
{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=%lu v/p",luu);}
else { //neu kiem tra ma bien ct!=1 thi xuat ra man hinh gia tri bien "tg"
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TG_dat=%lu s",tg);}
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
if (d==2) //kiem tra gia tri cua bien "d", neu d=2 thi xuat ra LCD (o hang 2) gia tri bien "s_vong" roi tiep tuc kiem tra gia tri bien "d"
{lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TD_tt=-%luv/p",s_vong);}
if (d==1) //kiem tra neu d=1 thi in ra man hinh LCD (o hang 2) gia tri bien "s_vong" dong thoi thuc hien cac lenh tiep theo
{lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TD_tt= %luv/p",s_vong);}
//=========================
//xuat pwm
pwm(); //thuc hien ham pwm();
//========================
s_xung=0; //gan cho bien s_xung=0;
s_vong=0; //gan cho bien s_vong=0;
t=0; //gan cho bien t=0
set_timer1(-62500);
}
else //neu d!=1, bat dau tang bien "t"
t++; //dat gia tri ban dau cho timer1 la -62500
set_timer1(-62500);
}
//ngat timer0, dat thoi gian
#int_timer0 //khai bao de su dung ham ngat timer0
void time0_irs() //ham ngat
{
set_timer0(-235); //gui den timer0 gia tri -235
if (dem>=tg1) //so sanh bien "dem" voi bien "tg1", neu bien dem lon hon hoac bang bien "tg1" thi thuc hien day lenh trong cap {}
{
output_high(pin_e0);//xuat dien ap 5V ra chan RE0
delay_us(100);
output_low(pin_e0);//xuat dien ap 0V ra chan RE0
dem=0; //cho gia tri bien dem tro ve gia tri 0, tang lai tu dau
if (d==1) //tiep tuc kiem tra gia tri bien d, neu d=1 thi gan cho d gia tri bang 2, d=2 (cho d nhay qua nhay lai)
{d=2;}
else if (d==2) //neu bien "d" khong phai bang 1 thi kiem tra xem no co bang 2 khong neu no bang 2 thi lai cho no nhay ve gia tri d=1
{d=1;}
else{} //neu d khong bang 2 thi dat lai gia tri ban dau cho timer0 la -235
set_timer0(-235);
}
else { //neu d cung khong bang 1 not thi thuc hien tang bien dem va dat gia tri ban dau cho timer0 la -235
dem++;
set_timer0(-235);}
}

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////chuong trinh chinh///////////////////////////////////////////////////////////////////
void main()
{
i=0;
sttphim=0;
setpoint=0;tg=0;
duty=0;
c=0;
d=0;
ct=0;l=0;m=0;
e0=0;e1=0;e2=0;e3=0;e=0;k=0;
//================================================== ==========
//1:ngo vao;0: la ngo ra
set_tris_b(0b00001111);//4 chan RB4-RB7 xuat du lieu ra ban phim
set_tris_a(0b00001111);//4 chan RA0-RA3 nhan du lieu tu ban phim
set_tris_c(0b00000000);//2 chan RC0 va RC1 xuat PWM
set_tris_D(0b00000000);//port D la port xuat du lieu ra LCD
//================================================== ==========
setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); //thiet lap timer1 su dung xung clock noi fosc/4, chia tan 1:8 (tan so 20Mhz/4/8=0.625Mhz=>t=1.6s
/* timer1 la bo dinh thoi su dung xung noi,bo chia 1:8 thay doi moi 1600ns (1,6us)
Dung timer1 de ngat moi 0.1s do vay ta dat gia tri cho timer1 la :
0.1s/1600ns=62500(D)=F424(H) =>gia tri nap la FFFF-F424=BDB */
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); //thiet lap timer0 su dung xung clock noi, chia tan 1:256 (tan so 20Mhz/4/256=0.019531Mhz=> t=51.2s
enable_interrupts(int_ext);//khoi dong ngat ngoai
ext_int_edge(H_TO_L); // xung tu cao xuong thap - chon xung canh xuong
enable_interrupts(global);// khoi dong bit ngat GIE - cho phep ngat toan cuc
setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,249,1);
/*timer2 dung dinh thoi cho bo PWM
mode: bo chia thoi gian (prescale) cua timer2 1:4
period: gia tri nap cho thanh ghi PR2
postscale : bo chi ra,chon 1:1 PWM khong dung
Thach anh 20MHz, PWM fre: 10000Hz, thay doi duty cycle(%) de thay doi toc do*/
setup_ccp1(CCP_PWM);
setup_ccp2(CCP_PWM);
set_pwm1_duty(0); //value=0, pwm1=0, dong co dung
set_pwm2_duty(0); //value=0, pwm2=0, dong co dung
//================================================== =========
lcd_init(); //khoi tao LCD
lcd_send_byte(0,0x01);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"CHUONG TRINH DK "); //xuat ra LCD (tren hai hang) dong chu "CHUONG TRINH DK TD DONG CO DC" trong vong 1s roi xoa man hinh LCD
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," TD DONG CO DC ");
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
read_rom(); //Thuc hien lenh read_rom(); - tuc la doc du lieu tu bo nho ROM
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"CHON CHE DO :_ "); //Xuat ra LCD dong chu "CHON CHE DO :_
while (true) //vong lap vo tan
{
while (c==0) //kiem tra neu c=0 thi chuong trinh di vao vong lap vo tan
{
quetphim(); //thuc hien quet phim nhan xem phim nao duoc nhan, dua vao do de chon che do hoat dong là che do 1, hay che do 2
if (a!=0) //neu a=0 thi thuc hien lenh "if" tiep theo
{
if (sttphim==1) //neu phim duoc nhan la phim 1 thi cho bien ct=1,c=1; cac lenh tiep theo la cac lenh quet chon che do (chuong trinh) hoat dong
{ ct=1;
c=1;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"CHON CHE DO :_%u",ct);} //neu chon che do 1 thi xuat ra man hinh "CHON CHE DO :_1"
if (sttphim==2) //Tiep tuc kiem tra neu phim duoc nhan la phim 2 thi cho ct=2, c=1,
{ ct=2;
c=1;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"CHON CHE DO :_%u",ct);} //neu chon che do 2 (nhan phim 2) thi xuat ra man hinh "CHON CHE DO :_2"
}
}
if (ct==1) //kiem tra neu ct=1 thi thuc hien cac lenh in ra LCD nhu ben duoi
{lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=_ v/p");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TD_luu=%lu v/p",e);}
else {
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=_ v/p");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TG_dat=_ s");}
While (c==1) //neu c=1 thi vao vong lap vo tan
{
quetphim(); //kiem tra xem phim nao duoc nhan

if (a!=0) //neu a!=0 thi tiep tuc kiem tra bang lenh if tiep theo
{
if (sttphim>=0 && sttphim<=9)//ban phim tu 0--->9 - neu phim duoc nhan la phim0-phim9
{
if (m==0) // kiem tra xem neu m=0 thi thuc hien ham ghi toc do
{ghi_tocdo();}
if((ct==2)&&(m==1)) // kiem tra xem nau ct=2 (dang o che do 2) va m=1 thi thuc hien ham ghi_thoigian();
{ghi_thoigian();}
}
if (sttphim==14) //kiem tra neu phim duoc nhan la phim 14 thi thuc hien lenh xoa clear();
{clear();}
if ((sttphim==13)&&(i==0)&&(e==0)) //kiem tra neu nhan phim 13, dong thoi i=0, e=0 thi thuc hien lenh ben duoi
{
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");//xoa man hinh
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"Phai nhap TD_dat"); // in ra LCD dong nhac: "phai nhap TD_dat" trong vong 1s
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");//xoa man hinh
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=_"); //in ra LCD dong lenh "TD_dat=_"
}
if ((sttphim==15)&&(i!=0)) //luu vao eeprom neu nhan phim 15 va gia tri i!=0
{
write_eeprom(0,e0);
delay_ms(100);
write_eeprom(1,e1);
delay_ms(100);
write_eeprom(2,e2);
delay_ms(100);
write_eeprom(3,e3);
delay_ms(100);
write_eeprom(4,i);
delay_ms(100);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," "); //xoa man hinh (dong2)
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," LUU THANH CONG ");//in ra man hinh dong chu "LUU THANH CONG"
}
if ((sttphim==13)&&((i!=0)||(e!=0)))//Neu nhan phim 13 va gia tri i khac 0, e khac 0
{
if (ct==1)//kiem tra xem neu dang o che do 1 thi cho bien c=2
{
c=2;
if (e!=0 && i==0){
luu=e;}
if ((ct==2)&&(l>=2))
{
c=2;}
m=1;
}}}
while (c==2)
{
quetphim();
if(a!=0)
{
if(sttphim==10)
{
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," QUAY THUAN ");
if (ct==2)
{enable_interrupts(int_timer0);
set_timer1(-235);}
enable_interrupts(int_timer1);
enable_interrupts(global);
set_timer1(-62500);
set_pwm1_duty(duty);
d=1;
}
if (sttphim==11)
{
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," QUAY NGHICH ");
if (ct==2)
{enable_interrupts(int_timer0);
set_timer1(-235);}
enable_interrupts(int_timer1);
enable_interrupts(global);
set_timer1(-62500);
set_pwm2_duty(duty);
d=2;
}
if (sttphim==12)//stop
{
disable_interrupts(int_timer0);
set_timer0(0);
disable_interrupts(int_timer1);
set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," STOP ");
duty=0;
d=0;
}
if (sttphim==14)
{
clear();
c=0;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"CHON CHE DO :_ ");
}}}}}


void pwm()
{
if((luu>s_vong)&& duty<250)
{
error=luu-s_vong;
if (error>1000)
duty=duty+50;
else if (error>100)
duty=duty+20;
else if (error>30)
{duty=duty+5;}
else if (error>20)
duty=duty+1.5;
else if (error>10)
duty=duty+(0.05*error);
else {duty=duty+(0.025*error);}
}
if (luu<(s_vong-2)&& (duty>0))
{error=s_vong-luu;
if (error>=10)
duty=duty-(0.05*error);
else (duty=duty-(0.02*error));
}
if(luu==s_vong)
duty=duty;
if((duty>=250)&&(luu>s_vong))
{ lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," TD_tt=MAX ");}
if (d==0)
{set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(0);}
else if (d==1)
{set_pwm1_duty(duty);
set_pwm2_duty(0);}
else
{set_pwm1_duty(0);
set_pwm2_duty(duty);}
}
//========chuong trinh con nhap toc do=======
void ghi_tocdo()
{
if(i>=0&&i<=3)
{
// giai thuat luu eeprom
if (i==0)
e0=sttphim;
else if (i==1)
e1=sttphim;
else if (i==2)
e2=sttphim;
else {e3=sttphim;}
//===============================
setpoint*=10;
setpoint+=sttphim;
i++;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=%lu v/p",setpoint);
luu=setpoint;
}
else {
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"0<TD_dat<=9999");
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=%lu s",setpoint);
}}
//=========chuong trình con nhap thoi gian=========
void ghi_thoigian()
{
if(l>=0&&l<=3)
{
tg*=10;
tg+=sttphim;
l++;
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TG_dat=%lu s",tg);
tg1=tg/0.12;
}
else {
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," 0<TG_dat<=999 ");
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TG_dat=%lu s",tg);
}}
//============chuong trinh con clear=========
void clear()
{
setpoint=0;
tg=0;
i=0;l=0;m=0;
e0=0;e1=0;e2=0;e3=0;
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"TD_dat=_");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc," ");
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"TG_dat=_");
}
//=======chuong trinh con luu toc do vao epprom======

void read_rom()
{
k=read_eeprom(4);
for (j=0;j<k;j++)
{
e=e*10;
e=e+read_eeprom(j);
}}
//==========THE END========
phamcongsang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 09:40 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam