PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > MPASM

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

MPASM Lập trình bằng hợp ngữ là một việc làm vô cùng vất vả, tuy nhiên, để hiểu và làm việc với vi điều khiển, hợp ngữ trở thành một công cụ khá đắc lực ...

Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 11-04-2013, 12:30 PM   #1
duc thang
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 11
:
16F887 giao tiếp với 18B20 (one_wire)

Chạy mô phỏng với Protues, kết quả nhận được toàn là FFH (Low) FFH (high).
Không biết sai chổ nào, các giúp đở .
Pic 16F887, thạch anh 4MHz. như vậy mỗi chu kỳ lệnh = 1us.
Khả năng sai là ở WRITE_TIME_SLOT và READ_TIME_SLOT; thay đổi tới lui cũng không được. Nhờ giúp đở.
;==============================
Code Main:
MAIN
call RESET_18B20
movlw 0CCH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;SKIP ROM command
movlw 44H
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;temperature convert command
;====
call delay_750ms
;====
call RESET_18B20
movlw 0CCH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;SKIP ROM command
movlw 0BEH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;READ temperature command
call READ_18B20 ;READ temperature low byte
movfw TEMP
movwf PORTC
movwf TEMP1 ;keep in TEMP1
call READ_18B20 ;READ temperature high byte
movfw TEMP
movwf PORTD
movwf TEMP2 ;keep in TEMP2
goto MAIN

;==========
RESET_18B20
banksel TRISB
bcf Tris_DQ
banksel PORTB
bcf DQ
movlw 0A4H ;500us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
banksel TRISB
bsf Tris_DQ
banksel PORTB
movlw 0F4H
movwf COUNT
loop_reset_18B20
btfss DQ
goto OK_RESET_18B20
decfsz COUNT,1
goto loop_reset_18B20 ;otherwise continue reset
bsf DQ
nop
nop
goto RESET_18B20
OK_RESET_18B20
btfss DQ
goto $-1
banksel TRISA
bcf Tris_DQ
banksel PORTB
bsf DQ
return
;===========
WRITE_18B20
movlw 08H
movwf COUNT1
WRITE_18B20_1
rrf TEMP,1
call WRITE_TIME_SLOT
decfsz COUNT1,1 ;if finish 8 bit data
goto WRITE_18B20_1
movlw 23H ;106us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
return
;=============
WRITE_TIME_SLOT ;viet 1 bit
bcf DQ
nop
nop
bsf DQ ;3us
movlw 04H ;17us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
btfss STATUS,C ;judge the write data is 0 or 1
goto WRITE_END
bsf DQ
WRITE_END
movlw 13H ;58us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
bsf DQ
nop
return
;================
READ_18B20
movlw 08H
movwf COUNT1
READ_18B20_1
call READ_TIME_SLOT
decfsz COUNT1,1 ;if finish reading 8 bit
goto READ_18B20_1
movlw 1FH
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
return
;==================
READ_TIME_SLOT
bcf DQ
nop
nop
bsf DQ ;3us
banksel TRISA
bsf Tris_DQ
banksel PORTA
movlw 04H ;16us
movwf COUNT ;
decfsz COUNT,1
goto $-1
bsf STATUS,C
btfss DQ
bcf STATUS,C
rrf TEMP,1
movlw 11H
movwf COUNT ;
decfsz COUNT,1
goto $-1 ;pull low 56us
banksel TRISA
bcf DQ
banksel PORTA
bsf DQ
nop
nop
return
;==================
delay_750ms
movlw 04H
movwf DQ_DELAY3
DELAY_750MS_3
movlw 0FFH
movwf DQ_DELAY2
DELAY_750MS_2
movlw 0FFH
movwf DQ_DELAY1
DELAY_750MS_1
decfsz DQ_DELAY1,1
goto DELAY_750MS_1
decfsz DQ_DELAY2,1
goto DELAY_750MS_2
decfsz DQ_DELAY3,1
goto DELAY_750MS_3
return
;=============

thay đổi nội dung bởi: duc thang, 11-04-2013 lúc 04:00 PM.
duc thang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2013, 10:48 AM   #2
tdm
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: May 2005
Bài gửi: 258
:
Trích:
Nguyên văn bởi duc thang View Post
Chạy mô phỏng với Protues, kết quả nhận được toàn là FFH (Low) FFH (high).
Không biết sai chổ nào, các giúp đở .
Pic 16F887, thạch anh 4MHz. như vậy mỗi chu kỳ lệnh = 1us.
Khả năng sai là ở WRITE_TIME_SLOT và READ_TIME_SLOT; thay đổi tới lui cũng không được. Nhờ giúp đở.
;==============================
Code Main:
MAIN
call RESET_18B20
movlw 0CCH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;SKIP ROM command
movlw 44H
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;temperature convert command
;====
call delay_750ms
;====
call RESET_18B20
movlw 0CCH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;SKIP ROM command
movlw 0BEH
movwf TEMP
call WRITE_18B20 ;READ temperature command
call READ_18B20 ;READ temperature low byte
movfw TEMP
movwf PORTC
movwf TEMP1 ;keep in TEMP1
call READ_18B20 ;READ temperature high byte
movfw TEMP
movwf PORTD
movwf TEMP2 ;keep in TEMP2
goto MAIN

;==========
RESET_18B20
banksel TRISB
bcf Tris_DQ
banksel PORTB
bcf DQ
movlw 0A4H ;500us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
banksel TRISB
bsf Tris_DQ
banksel PORTB
movlw 0F4H
movwf COUNT
loop_reset_18B20
btfss DQ
goto OK_RESET_18B20
decfsz COUNT,1
goto loop_reset_18B20 ;otherwise continue reset
bsf DQ
nop
nop
goto RESET_18B20
OK_RESET_18B20
btfss DQ
goto $-1
banksel TRISA
bcf Tris_DQ
banksel PORTB
bsf DQ
return
;===========
WRITE_18B20
movlw 08H
movwf COUNT1
WRITE_18B20_1
rrf TEMP,1
call WRITE_TIME_SLOT
decfsz COUNT1,1 ;if finish 8 bit data
goto WRITE_18B20_1
movlw 23H ;106us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
return
;=============
WRITE_TIME_SLOT ;viet 1 bit
bcf DQ
nop
nop
bsf DQ ;3us
movlw 04H ;17us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
btfss STATUS,C ;judge the write data is 0 or 1
goto WRITE_END
bsf DQ
WRITE_END
movlw 13H ;58us
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
bsf DQ
nop
return
;================
READ_18B20
movlw 08H
movwf COUNT1
READ_18B20_1
call READ_TIME_SLOT
decfsz COUNT1,1 ;if finish reading 8 bit
goto READ_18B20_1
movlw 1FH
movwf COUNT
decfsz COUNT,1
goto $-1
return
;==================
READ_TIME_SLOT
bcf DQ
nop
nop
bsf DQ ;3us
banksel TRISA
bsf Tris_DQ
banksel PORTA
movlw 04H ;16us
movwf COUNT ;
decfsz COUNT,1
goto $-1
bsf STATUS,C
btfss DQ
bcf STATUS,C
rrf TEMP,1
movlw 11H
movwf COUNT ;
decfsz COUNT,1
goto $-1 ;pull low 56us
banksel TRISA
bcf DQ
banksel PORTA
bsf DQ
nop
nop
return
;==================
delay_750ms
movlw 04H
movwf DQ_DELAY3
DELAY_750MS_3
movlw 0FFH
movwf DQ_DELAY2
DELAY_750MS_2
movlw 0FFH
movwf DQ_DELAY1
DELAY_750MS_1
decfsz DQ_DELAY1,1
goto DELAY_750MS_1
decfsz DQ_DELAY2,1
goto DELAY_750MS_2
decfsz DQ_DELAY3,1
goto DELAY_750MS_3
return
;=============
em tham khảo code sau.
File Kèm Theo
File Type: rar asm_ds18b20.rar (17.7 KB, 14 lần tải)
__________________
viết chương trình cho vdk chạy ổn định là cả một vấn đề.
tdm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 12-04-2013, 06:58 PM   #3
duc thang
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Bài gửi: 11
:
Cám ơn bạn gửi đường link, nhưng không down được.
Bạm xem lại giùm.
duc thang vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 13-04-2013, 11:51 AM   #4
tdm
Đệ tử 7 túi
 
Tham gia ngày: May 2005
Bài gửi: 258
:
Trích:
Nguyên văn bởi duc thang View Post
Cám ơn bạn gửi đường link, nhưng không down được.
Bạm xem lại giùm.
vẫn down bình thường.
Code:
;************************************************* **********************
LIST P = 16F877A; definitions used in this program for the PIC16F877A chip
#include "P16F877A.INC"; the definition of this program contains the file

__CONFIG 3F72H; crystal configuration HS, watchdog banned, power-on delay enabled, the brown-out reset enable
; Low-voltage programming prohibited, the code does not protect
#define DQ PORTC, 7
#define DIR TRISC,7
E               EQU   H'0005'
RW              EQU   H'0004'
SR              EQU   H'0006'
XUAT_LCD           EQU PORTB
XUAT_DIEU_KHIEN        EQU PORTD     
CBLOCK 20H
Y1
Y2
COUNT1
COUNT2
COMD
DATE
BIN_L; to convert the byte
GE; converted bits
SHI; converted 10
DATE_L
DATE_H
NUM1
NUM2
NUM3
DATA1
TAM_H
TAM_L
TAM10
TAM_11
CHUA_DAU
LUU_GIA_TRI_CU_H
LUU_GIA_TRI_CU_L
CHO_HIEN_THI
TAM_BANG
HET_BANG
LUU
TAM
ENDC

;************************************************* **********************
; Reset vector definition (for the 16F877A)
;************************************************* **********************
ORG 0000H; reset vector address
GOTO MAIN; program jump to the main program MAIN
;------------------------------------------------- ---------------------
TRA_BANG
ADDWF PCL ,1
DT" NHIET DO PHONG ",0x00
;************************************************* **********************
; The main program areas
;************************************************* **********************
MAIN 
NOP
;CALL INTIAL 
BSF STATUS, RP0; the definition of the current body is the body 1, in the right direction to modify register
MOVLW 06H
MOVWF ADCON1; off A mouth of the analog channel 
MOVLW 00H
MOVWF TRISB; Segment display port as an output port
MOVWF TRISD; Segment display port as an output port
MOVWF TRISE; Segment display port as an output port
BSF DIR; make the data line is input
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
;MOVLW 00H; close Segment
;MOVWF PORTC
MOVLW 00H; closed-bit code
MOVWF PORTD
BCF XUAT_DIEU_KHIEN,E
BCF XUAT_DIEU_KHIEN,RW
BCF XUAT_DIEU_KHIEN,SR
CLRF LUU_GIA_TRI_CU_H
CLRF LUU_GIA_TRI_CU_L
CALL CAI_DAT_LCD
START BTFSS DQ; data line idle state is high
GOTO $ -1
CALL RESET; reset DS18B20
MOVLW 0CCH; skip read ROM command
CALL WR18B20 
MOVLW 44H; Temperature Conversion
CALL WR18B20
CALL DELAY_750US; delay 750us
CALL RESET; reset DS18B20
MOVLW 0CCH; skip read ROM command
CALL WR18B20 
MOVLW 0BEH; reading the 9 bytes of internal RAM contents
CALL WR18B20
NOP
CALL RE18B20; reading data 
CALL NHIET_DO_CO_THAY_DOI_KHONG
MOVLW 0xFF
SUBWF CHO_HIEN_THI,0
BTFSC STATUS,Z
GOTO KHONG_THAY_DOI_HIEN_THI
CALL gia_tri_am_hay_duong
CALL BIN_BCD
CALL HIEN_THI_LCD
KHONG_THAY_DOI_HIEN_THI
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
CALL DELAY
;------------------------ Display processing ----------------------- ---------------
GOTO START
;************************************************* **********************
; Initialization and consumer video
;************************************************* **********************
INTIAL
BSF STATUS, RP0; the definition of the current body is the body 1, in the right direction to modify register
MOVLW 06H
MOVWF ADCON1; off A mouth of the analog channel 
MOVLW 00H
MOVWF TRISB; Segment display port as an output port
MOVWF TRISD; Segment display port as an output port
MOVWF TRISE; Segment display port as an output port
BSF DIR; make the data line is input
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
;MOVLW 00H; close Segment
;MOVWF PORTC
MOVLW 00H; closed-bit code
MOVWF PORTD
BTFSS DQ; data line idle state is high
GOTO $ -1
CALL RESET; reset DS18B20
MOVLW 0CCH; skip read ROM command
CALL WR18B20 
MOVLW 44H; Temperature Conversion
CALL WR18B20
CALL DELAY_750US; delay 750us
CALL RESET; reset DS18B20
MOVLW 0CCH; skip read ROM command
CALL WR18B20 
MOVLW 0BEH; reading the 9 bytes of internal RAM contents
CALL WR18B20
NOP
NOP
CALL RE18B20; reading data 
CALL DELAY_MAX; delay 600ms
CALL DELAY_MAX
CALL DELAY_MAX
RETLW 00H
;================================================= ======================

;************************************************* **********************
; Delay 200ms
;************************************************* **********************
DELAY_MAX
MOVLW 0FFH
MOVWF Y1
MOVLW 0FFH
MOVWF Y2
DECFSZ Y2
GOTO $ -1
DECFSZ Y1
GOTO $ -5
RETLW 00H
;************************************************* **********************
; Delay 6ms
;************************************************* **********************
DELAY
MOVLW 03FH
MOVWF Y1
MOVLW 020H
MOVWF Y2
DECFSZ Y2
GOTO $ -1
DECFSZ Y1
GOTO $ -5
RETLW 00H
;************************************************* **********************
; Delay 750us subroutine
;************************************************* **********************
DELAY_750US
MOVLW 09H
MOVWF Y1
MOVLW 01AH
MOVWF Y2
DECFSZ Y2
GOTO $ -1
DECFSZ Y1
GOTO $ -5
RETLW 00H
;************************************************* **********************
; DS18B20 reset and respond to routine
;************************************************* **********************
RESET
BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BCF DIR; so that the output data bit
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
BSF DQ; pulled data bits
NOP; air circulation
BCF DQ; pull down data bits
MOVLW .200 ; delay 600us
MOVWF Y1 
DECFSZ Y1
GOTO $ -1
BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BSF DIR; make the data bits as input
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
MOVLW .30; Delay 90us
MOVWF Y1
DECFSZ Y1
GOTO $ -1
BTFSC DQ; the host receives a low pulse, jump to the next one
GOTO RESET 
MOVLW .80; delay 240us
MOVWF Y1
DECFSZ Y1
GOTO $ -1
BTFSS DQ; the host receives a high pulse, jump to the next one
GOTO RESET
RETLW 00H; return to 00H, the end of reset response
;************************************************* **********************
; Write DS18B20 subroutine
;************************************************* **********************
WR18B20
MOVWF COMD; to write the data in write COMD
MOVLW .8
MOVWF COUNT2; large circle 8 times
WR0 BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BCF DIR; so that the output data bit
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
BCF DQ; pull down the data line
NOP
NOP
MOVLW .2
MOVWF COUNT1; delay 9us
WR1 DECFSZ COUNT1, 1
GOTO WR1 
BTFSC COMD, 0; COMD the lowest level of 0 Jump to the next one
BSF DQ; pulled the data cable
BTFSC COMD, 0; COMD the lowest level of 0 Jump to the next one
NOP
BCF STATUS, C; into the bit position 0
RRF COMD, 1; into the bit-bit, COMD to the right one
MOVLW .20; Delay 60us
MOVWF COUNT1
WR2 DECFSZ COUNT1, 1
GOTO WR2
BSF DQ; pulled the data cable, idle state
BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BSF DIR; make the data bits as input
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0 
DECFSZ COUNT2, 1; 8 cycles then jump out to a
GOTO WR0 
RETLW 00H
;************************************************* **********************
; Read 18B20 subroutine
;************************************************* ********************** 
RE18B20
CLRF DATE_H
CLRF DATE_L
MOVLW .16
MOVWF COUNT2
RE0 BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BCF DIR; so that the output data bit
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0
BCF DQ
MOVLW .2
MOVWF COUNT1
RE1 DECFSZ COUNT1, 1
GOTO RE1
BSF STATUS, RP0; so that the current body is the body a
BSF DIR; make the data bits as input
BCF STATUS, RP0; so that the current body is the body 0 
NOP
BTFSS DQ; if the data line is high, then C = 1
BCF STATUS, C
BTFSC DQ; if the data line is low, then C = 0
BSF STATUS, C
RRF DATE_H, 1; These data on the existence DATE
RRF DATE_L, 1
MOVLW .20 ; Delay 60us
MOVWF COUNT1
RE2 DECFSZ COUNT1, 1
GOTO RE2
DECFSZ COUNT2, 1
GOTO RE0
BSF DQ
RETLW 00H
;)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
NHIET_DO_CO_THAY_DOI_KHONG
	MOVF DATE_L,0
	SUBWF LUU_GIA_TRI_CU_L,0
	BTFSS STATUS,Z
	GOTO CO_THAY_DOI
	GOTO KHONG_THAY_DOI
CO_THAY_DOI
	MOVF DATE_L,0
	MOVWF LUU_GIA_TRI_CU_L
	CLRF CHO_HIEN_THI
	GOTO THOAT
KHONG_THAY_DOI	
	MOVLW 0xFF
	MOVWF CHO_HIEN_THI
THOAT
	RETURN
;""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
gia_tri_am_hay_duong
	MOVF DATE_H,0
	MOVWF TAM_H
	SWAPF TAM_H,1
	MOVLW B'01110000'
	ANDWF TAM_H,1
	MOVF DATE_L,0
	MOVWF TAM_L
	SWAPF TAM_L,1
	MOVLW B'00001111'
	ANDWF TAM_L,0
	IORWF TAM_H,1
XAC_DINH_GIA_TRI_AM_HAY_DUONG
	BTFSS DATE_H,7
	GOTO GIA_TRI_DUONG
	BTFSS DATE_H,6
	GOTO GIA_TRI_DUONG
	BTFSS DATE_H,5
	GOTO GIA_TRI_DUONG
	BTFSS DATE_H,4
	GOTO GIA_TRI_DUONG
	BTFSS DATE_H,3
	GOTO GIA_TRI_DUONG
GIA_TRI_AM
	COMF TAM_H,1
	BCF TAM_H,7
	INCF TAM_H,1
	MOVLW '-'
	MOVWF CHUA_DAU
	MOVF TAM_H,0
	MOVWF DATA1
	GOTO HET
GIA_TRI_DUONG
	MOVF TAM_H,0
	MOVWF DATA1
	MOVLW ' '
	MOVWF CHUA_DAU
HET
	RETURN
	
	
;================================================= =============
BIN_BCD
	clrf	NUM2		; Clear register of 10's unit
Check	movlw	0x0A		; Subtract with 10 until the result lower 10
	subwf	DATA1,w		; Fisrt subtraction < 10 ?
	btfss	STATUS,C	
	goto	Less1		; If < 10 then return
	incf	NUM2,f		; If > 10 then increase 10's unit
	movlw	0x0A		; Subtract with 10 
	subwf	DATA1,f		; Test Again. Is it lower 10 ? 
	goto	Check

Less1	movf	DATA1,w		; If < 10, send data to 1's unit 
	movwf	NUM1		; 
	clrf	NUM3		; Clear 100's unit
Check2	movlw	0x0A
	subwf	NUM2,w		; 10's unit > 10 ?
	btfss	STATUS,C
	return			; If < 10 then return
	incf	NUM3,f
	movlw	0x0A		; If > 10 then subtraction again
	subwf	NUM2,f		; and check until the result is lower 10
	goto	Check2
	RETURN
XUAT_DU_LIEU
    MOVWF XUAT_LCD
		CALL LENH
		RETLW .0
;*****LENH*******
LENH
    BSF PORTD,E
    CALL DL
    BCF PORTD,E
    RETURN
    ;**CAI_DAT_LCD***
CAI_DAT_LCD 
    MOVLW 0x01;XOA MAN HINH
    MOVWF XUAT_LCD
    CALL LENH
    ;***************
    MOVLW 0x38;8BIT,2 DONG,5*7 DOT
    MOVWF XUAT_LCD
    CALL LENH
    ;***************
    MOVLW 0x0C
    MOVWF XUAT_LCD
    CALL LENH
    ;****************
    MOVLW 0x06;TANG CON TRO 
    MOVWF XUAT_LCD
    CALL LENH
    ;CHO HIEN THI DONG_1
		BSF XUAT_DIEU_KHIEN,SR
		MOVLW .0
		MOVWF LUU
		BSF XUAT_DIEU_KHIEN,SR;SR=1 HIEU LA DU LIEU
TIEP
		MOVF LUU,0
		CALL TRA_BANG
		MOVWF TAM;DU LIEU SAU KHI TRA BANG LUU TAI DAY
		CLRW ;XOA W
		SUBWF TAM ,0
		BTFSS STATUS,Z;NEU DU LIEU SAU KHI TRA BANG =0 THI KET THUC BANG TRA
		GOTO TRA_TIEP
		RETURN
TRA_TIEP
		MOVF TAM,0;DUA DU LIEU RA LCD
		CALL XUAT_DU_LIEU
		INCF LUU,1
		GOTO TIEP
		RETURN
;*****DL*******
 DL 	MOVLW .4
		MOVWF TAM_11
LOPP
    MOVLW .250
    MOVWF TAM10
 LOP  DECFSZ TAM10,1
    GOTO LOP
		DECFSZ TAM_11,1
		GOTO LOPP
		RETURN
HIEN_THI_LCD
		BCF XUAT_DIEU_KHIEN,SR
		MOVLW B'11000100';DONG 2
    MOVWF XUAT_LCD
    CALL LENH
		BSF XUAT_DIEU_KHIEN,SR
		MOVF CHUA_DAU,0
		CALL XUAT_DU_LIEU
		MOVLW .0
		SUBWF NUM3,0
		BTFSC STATUS,Z
		GOTO HANG_CHUC
		MOVF NUM3,0
		ADDLW 0x30
		CALL XUAT_DU_LIEU
		GOTO HIEN_THI_HANG_CHUC
HANG_CHUC
		MOVLW .0
		SUBWF NUM2,0
		BTFSC STATUS,Z
		GOTO HANG_DVI
HIEN_THI_HANG_CHUC
		MOVF NUM2,0
		ADDLW 0x30
		CALL XUAT_DU_LIEU
HANG_DVI
		MOVF NUM1,0
		ADDLW 0x30
		CALL XUAT_DU_LIEU
		MOVLW '.'
		CALL XUAT_DU_LIEU
		MOVLW 'O'
		CALL XUAT_DU_LIEU
		MOVLW 'C'
		CALL XUAT_DU_LIEU
		RETURN
END; end of the process
Hình Kèm Theo
File Type: jpg ds18b20.jpg (170.6 KB, 2 lần tải)
__________________
viết chương trình cho vdk chạy ổn định là cả một vấn đề.
tdm vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 07:03 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam