PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > MPASM

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

MPASM Lập trình bằng hợp ngữ là một việc làm vô cùng vất vả, tuy nhiên, để hiểu và làm việc với vi điều khiển, hợp ngữ trở thành một công cụ khá đắc lực ...

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 12-06-2007, 12:53 PM   #1
phamthanhkhuyen
Đệ tử 1 túi
 
Tham gia ngày: Nov 2006
Bài gửi: 25
:
KEYPAD nhờ giúp đở....

dưới đây là trích trong Tutorial 9.1 - Nigel Goodwin 2003
tôi ghi chú lại nhưng tôi thấy trong đoạn Chk_Keys ở dòng lệnh thứ 6 hình như viết sai thì phải mong các bạn chỉ giúp

Code:
;KEYPAD16
;trich trong Tutorial 9.1 - Nigel Goodwin 2003
;Keypad reading with LCD display
;chu thich lai boi PHAM THANH KHUYEN
;ngay 11/06/2207
		LIST	p=16F628A			;tell assembler what chip we are using
		include "P16F628A.inc"		;include the deFaults For the chip
		ERRORLEVEL	0,	-302		;suppress bank selection messages
		__conFig 0x3D18				;sets the conFiguration settings (oscillator type etc.)
;...................................................................
		cblock	0x20				;start oF general purpose registers
;cac bien cua Delay
count1			;used in delay routine
counta			;used in delay routine
countb			;used in delay routine

;cac bien cua Keypad

key
rows
	
		endc
;.................................................................
KEY_PORT	Equ	PORTB			;keypad port
KEY_TRIS		Equ	TRISB
Col1		Equ	0			;pins used For keypad inputs
Col2		Equ	1
Col3		Equ	2
Col4		Equ	3
;.....................................................................
;GHI CHU : sau khi thuc hien xong doan chuong trinh Chk_Keys
;ta duoc gia tri cua phim nhan nam o trong W va trong bien Key
;Keypad subroutine

Chk_Keys			movlw	0x00			;wait until no key pressed (doi cho den khi khong co phim nhan)
			movwF	KEY_PORT		;set all output pins low	out out out out in in in in = 0000 xxxx
			movF	KEY_PORT,	W	;read port B
			andlw	0x0F			;mask oFF high byte	(che 4 bit cua byte cao)
			sublw	0x0F

		; ??????????????????????????????????????
			btFsc	STATUS, Z		;test iF any key pressed
		;thay bang	BTFSS	STATUS,Z	   ????

			goto	Keys			;iF none, read keys	
			call	Delay20			;
			goto	Chk_Keys		;else try again
;Cac chan cua port Keypad
;			out	out	out	out	in	in	in	in	
;			col1	col2	col3	col4	row1	row2	row3	row4
;			RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0

Keys	 		call  Scan_Keys
      			movlw  .16			;check For no key pressed	16
      			subwF  key, w		;neu Key=.16 co nghia la khong co phim nao nhan
      			btFss  STATUS, Z
      			 goto  Key_Found		;Key <>.16
			call	Delay20
			goto	Keys
Key_Found 	 	movF  key, w
			andlw	0x0F
			call	Key_Table		;lookup key in table	
			movwF	key		;save back in key
			return			;key pressed now in W
;.................................................................
Scan_Keys 		clrF  key
			movlw	0xF0		;set all output lines high
      			movwF  KEY_PORT		;11110000
      			movlw  .4			;
      			movwF  rows		;set number oF rows
      			bcF   STATUS, C		;put a 0 into carry

Scan	rrF   KEY_PORT, F				;0111xxxx	1011xxxx	1101xxxx	1110xxxx
      	bsF   STATUS, C		;Follow the zero with ones		
;comment out next two lines For 4x3 numeric keypad.			
      	btFss  KEY_PORT, Col4    ;Col4 equ 3	cccc1xxx
      	goto  Press		;	       cccc0xxx	
      	incF  key, F		;		
      	btFss  KEY_PORT, Col3	;Col3 equ 2	ccccx1xx	
      	goto  Press		;	       ccccx0xx	
      	incF  key, F		;		
      	btFss  KEY_PORT, Col2	;Col2 equ 1	ccccxx1x
      	goto  Press		;	       ccccxx0x
      	incF  key, F		;
      	btFss  KEY_PORT, Col1	;Col1 equ 0      ccccxxx1
     	goto  Press		;	       ccccxxx0
      	incF  key, F		;
      	decFsz rows, F		;
      	goto  Scan		;
Press	 	return
;khi ket thuc Scan_Keys ta duov 1 gia tri cua Key
;end oF keypad subroutines.
;....................................................................
Key_Table 	ADDWF  PCL,F
      	RETLW  0x43	;C		col1	col2	col3	col4
      	RETLW  0x42	;B	row4	C	D	E	F				
      	RETLW  0x30	;0	row3	B	9	6	3		
      	RETLW  0x41	;A	row2	0	8	5	2		
      	RETLW  0x44	;D	row1	A	7	4	1
      	RETLW  0x39	;9
      	RETLW  0x38	;8
      	RETLW  0x37	;7
      	RETLW  0x45	;E
      	RETLW  0x36	;6
      	RETLW  0x35	;5
      	RETLW  0x34	;4
      	RETLW  0x46	;F
      	RETLW  0x33	;3
      	RETLW  0x32	;2
      	RETLW  0x31	;1
;....................................................................
;DEYLAY

Delay255	movlw	0xFF			;delay 255 mS
			goto	d0
Delay100	movlw	d'100'			;delay 100mS
			goto	d0
Delay50		movlw	d'50'			;delay 50mS
			goto	d0
Delay20		movlw	d'20'			;delay 20mS
			goto	d0
Delay5		movlw	0x05			;delay 5.000 ms (4 MHz clock)
d0			movwF	count1
d1			movlw	0xC7			;delay 1mS
			movwF	counta
			movlw	0x01
			movwF	countb
Delay_0
			decFsz	counta, F
			goto	$+2
			decFsz	countb, F
			goto	Delay_0

			decFsz	count1	,F
			goto	d1
			retlw	0x00
			end
phamthanhkhuyen vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:27 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam