PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > PIC - Thiết kế và Ứng dụng

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

PIC - Thiết kế và Ứng dụng Ý tưởng cho các sản phẩm sử dụng PIC/dsPIC và các sản phẩm của Microchip

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 14-11-2016, 03:12 PM   #1
pnanhbk
Nhập môn đệ tử
 
Tham gia ngày: Nov 2016
Bài gửi: 2
:
Lightbulb Cần giúp MPU6050 với PIC

Em đang làm đề tài sử dụng cảm biến gia tốc MPU6050 dùng PIC, em có tham khảo code của 1 anh tên Son Bui trên 1 diễn đàn, em không hiểu hàm "get_ticks()" trong code, em mới học nên k biết mong mọi người chỉ e với ạ. cảm ơn tất cả mọi người !

#include <ex_usb_common.h>
#define MPU_SDA PIN_E0
#define MPU_SCL PIN_E1
#use I2C(master, sda=MPU_SDA, scl=MPU_SCL)
#use TIMER(TIMER=1, TICK=1ms, BITS=16, NOISR)
#define RAD_TO_DEG 180/PI
#define LCD_ENABLE_PIN PIN_D2
#define LCD_RS_PIN PIN_D0
#define LCD_RW_PIN PIN_D1
#define LCD_DATA4 PIN_D4
#define LCD_DATA5 PIN_D5
#define LCD_DATA6 PIN_D6
#define LCD_DATA7 PIN_D7
#include <lcd.c>
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// Include the CCS USB Libraries. See the comments at the top of these
// files for more information
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
#if __USB_PIC_PERIF__
#if defined(__PCM__)
#include <pic16f_usb.h> //Microchip PIC16Fxxxx hardware layer for usb.c
#elif defined(__PCH__)
#include <pic18_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x hardware layer for usb.c
#elif defined(__PCD__)
#include <pic24_usb.h> //Microchip PIC18Fxx5x hardware layer for usb.c
#endif
#else
#include <usbn960x.h> //National 960x hardware layer for usb.c
#endif
#include <usb_desc_keyboard.h> //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c> //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#include "MPU6050.c"
#include "math.h"
#include "Kalman.h"

typedef enum
{
KB_MODIFIER_LEFT_CTRL = 1,
KB_MODIFIER_LEFT_SHIFT = 2,
KB_MODIFIER_LEFT_ALT = 4,
KB_MODIFIER_LEFT_GUI = 8,
KB_MODIFIER_RIGHT_CTRL = 16,
KB_MODIFIER_RIGHT_SHIFT = 32,
KB_MODIFIER_RIGHT_ALT = 64,
KB_MODIFIER_RIGHT_GUI = 128
} kb_modifier_t;

typedef enum
{
USB_KBD_SCANCODE_ESC = 0x29,
USB_KBD_SCANCODE_CAPS_LOC = 0x39,
USB_KBD_SCANCODE_F1 = 0x3A, //F2 is 0x3B, F3 is 0x3C, etc. this is valid up to F12
USB_KBD_SCANCODE_PRTSC = 0x46,
USB_KBD_SCANCODE_SCROLL_LOCK = 0x47,
USB_KBD_SCANCODE_PAUSE = 0x48,
USB_KBD_SCANCODE_INS = 0x49,
USB_KBD_SCANCODE_HOME = 0x4A,
USB_KBD_SCANCODE_PG_UP = 0x4B,
USB_KBD_SCANCODE_DEL = 0x4C,
USB_KBD_SCANCODE_END = 0x4D,
USB_KBD_SCANCODE_PG_DN = 0x4E,
USB_KBD_SCANCODE_RIGHT = 0x4F,
USB_KBD_SCANCODE_LEFT = 0x50,
USB_KBD_SCANCODE_DOWN = 0x51,
USB_KBD_SCANCODE_UP = 0x52,
USB_KBD_SCANCODE_NUM_LOCK = 0x53,
USB_KBD_SCANCODE_WIN_MENU = 0x65,
USB_KBD_SCANCODE_F13 = 0x68, //F14 is 0x69, F15 is 0x6A, etc. this is valid up to F24
USB_KBD_SCANCODE_HELP = 0x75,
USB_KBD_SCANCODE_UNDO = 0x7A,
USB_KBD_SCANCODE_CUT = 0x7B,
USB_KBD_SCANCODE_COPY = 0x7C,
USB_KBD_SCANCODE_PASTE = 0x7D,
USB_KBD_SCANCODE_MUTE = 0x7F,
USB_KBD_SCANCODE_VOL_UP = 0x80,
USB_KBD_SCANCODE_VOL_DOWN = 0x81
} kb_scancode_t;

signed int16 accX,accY, accZ;
SIGNED int16 gyroX,gyroY,gyroZ;
DOUBLE accXangle,accYangle;
DOUBLE gyroXangle,gyroYangle;
DOUBLE kalAngleX,kalAngleY;
UNSIGNED int16 timer;
UNSIGNED int16 key=0x00,key2=0x00;


unsigned int16 mpu_6050_task(void)
{

//chuong trinh

accX = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H);
accY = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H);
accZ = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H);
gyroX = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H);
gyroY = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H);
gyroZ = Mpu6050_GetData(MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H);
set_ticks(0);
accXangle = (atan2 (accY, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
DOUBLE gyroXrate = (double) gyroX / 131.0;
gyroXangle += gyroXrate * ( (DOUBLE) (get_ticks () - timer) / 1000);
kalAngleX = kalmanCalculate (accXangle, gyroXrate, (get_ticks()-timer));
timer = get_ticks ();

set_ticks(0);
accYangle = (atan2 (accX, accZ) + PI) * RAD_TO_DEG;
DOUBLE gyroYrate = (double) gyroY / 131.0;
gyroYangle += gyroYrate * ( (DOUBLE) (get_ticks () - timer) / 1000);
kalAngleY = kalmanCalculate (accYangle, gyroYrate, (get_ticks()-timer));
timer = get_ticks ();
LCD_Gotoxy (1, 1) ;
printf (LCD_PUTC, "X=%f", kalAngleX);
key=0x00;
LCD_Gotoxy (10, 1) ;
printf (LCD_PUTC, " " );
if(kalAngleX>200)
{
LCD_Gotoxy (10, 1) ;
printf (LCD_PUTC, "back " );
key= 0x51;//Down
}
if((150<kalAngleX)&&(kalAngleX<170))
{
LCD_Gotoxy (10, 1) ;
printf (LCD_PUTC, "forward" );
key= 0x52;//Up
}
if(kalAngleX<150)
{
LCD_Gotoxy (10, 1) ;
printf (LCD_PUTC, "nitro " );
key= 0x2C;//Space

}

LCD_Gotoxy (1, 2) ;
printf (LCD_PUTC, "Y=%f", kalAngleY);
LCD_Gotoxy (10, 2) ;
printf (LCD_PUTC, " " );
key2=0x00;
if(kalAngleY>200)
{
LCD_Gotoxy (10, 2) ;
printf (LCD_PUTC, "left " );
key2= 0x50;

}
if(kalAngleY<160)
{
LCD_Gotoxy (10, 2) ;
printf (LCD_PUTC, "right " );
key2 = 0x4F;
}
delay_ms(50); //Khong co la se treo
return key;


}
//Het chuong trinh


void usb_debug_task(void)
{
static int8 last_connected;
static int8 last_enumerated;
int8 new_connected;
int8 new_enumerated;

new_connected=usb_attached();
new_enumerated=usb_enumerated();

if (new_connected)
LED_ON(LED2);
else
LED_OFF(LED2);

if (new_enumerated)
{
LED_ON(LED1);
LED_ON(LED2);
}
else
{
LED_OFF(LED1);
LED_OFF(LED2);
}
/*
if (new_connected && !last_connected)
printf (LCD_PUTC, "\fUSB connected\nwaiting for enumaration...");
if (!new_connected && last_connected)
printf (LCD_PUTC, "\fUSB disconnected\nwaiting for connection...");
if (new_enumerated && !last_enumerated)
printf (LCD_PUTC, "\fUSB enumerated\nby PC/HOST");
if (!new_enumerated && last_enumerated)
printf (LCD_PUTC, "\fUSB unenumerated by PC/HOST\nwaiting for enumeration...");
*/
last_connected=new_connected;
last_enumerated=new_enumerated;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//
// usb_keyboard_task()
//
// Sends a packet of keyboard data. The protocol was specified in the HID
// report descriptor (see usb_desc_kbmouse.h), and is:
// tx_msg[0] = modifier (see kb_modifier_t)
// tx_msg[1] = const 0
// tx_msg[2:6] = an array of held down keys. a=4, b=5, etc.
// if msg[2:7]={0} then no keys are held down
//
// rx_msg[0] = 5bit bitmap of led status
//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
void usb_keyboard_task(void)
{
unsigned int8 tx_msg[7];
unsigned int8 leds;
unsigned int16 scancode;

if (usb_tbe(1))
{
memset(tx_msg, 0x00, sizeof(tx_msg));

//scancode =mpu_6050_task();
//if(scancode!=0x00)
mpu_6050_task();
if(key!=0x00)
{
tx_msg[2] =key;//scancode;
}
if(key2!=0x00)
{
tx_msg[3] =key2;//scancode;
}

usb_put_packet(1, tx_msg, sizeof(tx_msg), USB_DTS_TOGGLE);


}

//receive NUM LOCK, CAPS LOCK, etc LED status from PC.
//we won't do anything with it.
if (usb_kbhit(1))
{
usb_get_packet(1, &leds, 1);
}
}

void main(void)
{

lcd_init ();
printf (LCD_PUTC, "\f MuaLinhKien.Vn \nPIC 16/18 Basic Kit");
delay_ms(1000);
HW_INIT();

LED_ON(LED1);
LED_OFF(LED2);
LED_OFF(LED3);

Mpu6050_Init () ;
delay_ms (500) ;
INT8 x;
x = Mpu6050_Read(MPU6050_RA_WHO_AM_I);

IF (x != 0x68)
{
LCD_Gotoxy (2, 0) ;
printf (LCD_PUTC, "Connection ERR!!!");
return;
}
usb_init_cs();
printf (LCD_PUTC, "\f");
while (TRUE)
{
usb_task();
usb_debug_task();


if (usb_enumerated())
{
usb_keyboard_task();
}
}

}
pnanhbk vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt

Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 08:47 AM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam