PDA

View Full Version : Chia sẻ Mạch Ứng Dụng Cho PIC16F887 - SHT11 - DS1307 - LCD - UART


caddish12
19-01-2014, 01:50 AM
http://i1142.photobucket.com/albums/n606/caddish12/IMG00309-20140119-0031_zps593bbc90.jpg (http://s1142.photobucket.com/user/caddish12/media/IMG00309-20140119-0031_zps593bbc90.jpg.html)

Chào các bạn!

Mình xin chia sẻ mạch dành cho những bạn mới làm quen với PIC16F887, Board ứng dụng nho nhỏ tích hợp sẵn ds1307+SHT11+UART+LCD16x2, mạch này thích hợp để ủi ^^
Gồm schematic+layout (orcad)+firmware

Main Code:

#include <htc.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "lcd.h"
#include "rtc.h"
#include "i2c.h"
#include "uart.h"
#include "SHT.h"


__CONFIG(HS & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);

void putch(char c)
{
uart_putc(c);
}

char buf[50];
unsigned char s,m,h,day,date,month,year;


void ftoa(float value, char *string)
{
if (value < 0) {
*string++ = '-';
value = -value;
}
sprintf(string, (far char *)"%d.%02u",
(int) value,
(int) ((value - (int) value) * 100. + 0.5)); //important
}


unsigned char bcd2dec(unsigned char a)
{
unsigned char r,t;
t = a & 0x0F;
r = t;
a = 0xF0 & a;
t = a >> 4;
t = 0x0F & t;
r = t*10 + r;
return r;
}
unsigned char dec2bcd(unsigned char a)
{
unsigned char t1, t2;
t1 = a%10;
t1 = t1 & 0x0F;
t2 = a/10;
t2 = t2 << 4;
t2 = 0xF0 & t2;
t1 = t1 | t2;
return t1;
}

void rtc_readdatetime(void)
{
s = rtc_read(0);
m = rtc_read(1);
h = rtc_read(2);
day = rtc_read(3);
date = rtc_read(4);
month = rtc_read(5);
year = rtc_read(6);
switch(bcd2dec(day))
{
case 0:
sprintf(buf,"Mon");
break;
case 1:
sprintf(buf,"Tue");
break;
case 2:
sprintf(buf,"Wed");
break;
case 3:
sprintf(buf,"Thu");
break;
case 4:
sprintf(buf,"Fri");
break;
case 5:
sprintf(buf,"Sat");
break;
case 6:
sprintf(buf,"Sun");
break;
}

lcd_gotoxy(0,0);
sprintf(buf,"%s %02u-%02u-%02u",buf,bcd2dec(date),bcd2dec(month),bcd2dec(year));
lcd_puts(buf);
printf("\n\r%s %02u-%02u-%02u",buf,bcd2dec(date),bcd2dec(month),bcd2dec(year));
printf("\n\rTime: %02u:%02u:%02u",bcd2dec(h),bcd2dec(m),bcd2dec(s));
}

void main()
{
unsigned int a;
char i;
float tem,humi;

ANSEL = 0;
ANSELH = 0;

TRISC0 = 0;
uart_init();
lcd_init();
sht_init(SHT_14_12_BIT);
i2c_init();
// rtc_write(0,dec2bcd(0));
// rtc_write(1,dec2bcd(53));
// rtc_write(2,dec2bcd(13));
// rtc_write(3,dec2bcd(4));
// rtc_write(4,dec2bcd(17));
// rtc_write(5,dec2bcd(1));
// rtc_write(6,dec2bcd(13));


printf("\n\r\n\rEmbedded RealTime System Project\n\r");

rtc_readdatetime();
__delay_ms(90);

a=0;
while(1)
{
a++;
RC0 ^= 1;
s = rtc_read(0);
m = rtc_read(1);
h = rtc_read(2);
lcd_gotoxy(1,0);
sprintf(buf,"Time: %02u:%02u:%02u",bcd2dec(h),bcd2dec(m),bcd2dec(s));
lcd_puts(buf);
if (a==200)
{

sht_readTemHumi(&tem,&humi);
//ftoa(tem,buf); //enable if you use Hi-Tech PRO only
printf("\n\rT: %s",buf);
//ftoa(humi,buf);
//printf(" H: %s\n\r",buf);
a = 0;
}

}
}Nếu bạn dùng bản Hi-Tech PRO thì hãy uncomment 3 dòng sau nhé{

ftoa(tem,buf);
ftoa(humi,buf);
printf(" H: %s\n\r",buf);

lý do là vì bản lite không có optimize code nên sẽ không đủ bộ nhớ cho PIC16F887

tbnbk
15-09-2014, 10:42 PM
bạn còn cái code và mạch nào pic 16f887 hay hay và mạch bạn học rồi k cho xin vs.code bằng hitech c nha bạn.cảm ơn bạn nhiều