PDA

View Full Version : Dspic 30f4011


tuongdtd
22-12-2009, 11:05 AM
Chào các bác trong diễn đàn!
em mới tim hiểu về dspic30F4011, ban đầu em tập viết lại các tut của anh Nam và biên dich thử, sau đó thử thay đổi code theo ý mình, em đang làm với vd3-1 về LCD của anh Nam nhưng đang bị lỗi mong được giúp đỡ.
khi biên dich thì báo lỗi như sau:

Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "D:\HOC TAP\VI DIEU KHIEN_PIC\dspicC30\vd6_c\Vidu3-1.o".
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=30F4011 -x c -c "D:\ANH TUNG\PIC 30F4011\DSPIC_tut\vd3\Vidu3-1.c" -o"Vidu3-1.o" -g -Wall
pic30-coff-cc1.exe: warning: Resource version (3.01) does not match compiler!
Resource version (3.01) does not match!
Executing: "C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=30F4011 "Vidu3-1.o" -o"vd.cof" -Wl,-L"C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\lib",--script="C:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\support\gld\p30f4011.gld",-Map="vd.map",--report-mem
Resource version (3.01) does not match!
Link Error: Could not allocate section .data_0x400 at 0x400
Link Error: Could not allocate program memory
Link step failed.
BUILD FAILED: Tue Dec 22 11:04:23 2009


Dưới đây la đoạn code em thay đổi:

/************************************************** *****************************
; Vidu3-1.c la chuong trinh viet bang C30 de chay tren mot dsPIC *
; Chuong trinh thuc hien viec sau: Xuat chuoi ky tu 'Hello world!" *
; ra man hinh LCD 16x2 *
;************************************************* **************************** *
*

; Nhung tap tin can thiet khac: p30F4011.gld *

; Phan cung: *
; LCD_EN = RC13 *
; LCD_RW = RB8 *
; LCD_RS = RB7 *
; LCD_D4 =RC14 //Cac tin hieu Data cho LCD, chan (D4..D7)
; LCD_D5 RE8
; LCD_D6 RD1
; LCD_D7 RD3 *
*

; Cong cu duoc dung: MPLAB 8.00 *
; C30 2.02 SE *

------------------------------------------------------------------------------*/
#include "p30f4011.h"

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL4); //Clock = 32 MHz
_FWDT(WDT_OFF);
_FBORPOR(MCLR_EN & PBOR_OFF & PWMxL_ACT_HI & PWMxH_ACT_HI);
_FGS(CODE_PROT_OFF);

//------------------------------------------------------------------------------
//Cac hang so cua chuong trinh (gia tri tuc thoi dung trong chuong trinh)

#define ms_count 125 //So dem tuong ung voi 1 ms, cho timer 1


#define LCD_EN _LATC13 //Tin hieu Enable cho LCD, chan RC13
#define LCD_RW _LATB8 //Tin hieu Read/Write cho LCD, chan RB8
#define LCD_RS _LATB7
//Tin hieu Reset cho LCD, chan RB7
#define LCD_D4 _LATC14 //Cac tin hieu Data cho LCD, chan (D4..D7)
#define LCD_D5 _LATE8
#define LCD_D6 _LATD1
#define LCD_D7 _LATD3

#define TRIS_LCD_D4 _TRISC14 //Tristate cua cac tin hieu Data cho LCD
#define TRIS_LCD_D5 _TRISE8
#define TRIS_LCD_D6 _TRISD1
#define TRIS_LCD_D7 _TRISD3

#define LCD_clear 0x01 //Xoa man hinh LCD
#define LCD_home 0x02 //Tro ve dau dong
#define LCD_normal 0x06 //Che do nhap du lieu binh thuong
#define LCD_normal_s 0x07 //Che do nhap du lieu binh thuong, dich man hinh
#define LCD_off 0x08 //Tat man hinh
#define LCD_on 0x0C //Bat man hinh
#define LCD_on_crsr 0x0E //Bat man hinh va con tro
#define LCD_on_blink 0x0F //Bat man hinh va con tro (nhap nhay)
#define LCD_4b2l 0x28 //Che do 2 dong, giao tiep 4 bit du lieu
#define LCD_homeL1 0x80 //Ve dau dong 1
#define LCD_homeL2 0xC0 //Ve dau dong 2

//Cac prototype cho cac chuong trinh con
void Init_PORTS(void); //Khoi tao cac cong I/O
void Init_TMR1(void); //Khoi tao Timer 1
void Delay_ms(unsigned int); //Tao tre mot so ms
void Init_LCD(void); //Khoi tao LCD
void LCD_cmd4(unsigned char); //Xuat lenh ra LCD qua giao tiep 4-bit
void LCD_dat4(unsigned char); //Xuat du lieu ra LCD qua giao tiep 4-bit

//Bang hang so trong ROM
const unsigned char __attribute__ ((space(psv), address (0x0400)))
//Chuoi ky tu se xuat ra LCD
Chuoi1[]="Hello world!\0"; //Chuoi ky tu se duoc xuat ra LCD

//Cac bien toan cuc
unsigned char time_out, idx;

//------------------------------------------------------------------------------
//Chuong trinh chinh
int main(void) {
Init_TMR1(); //Khoi tao cho TMR1
Init_PORTS(); //Khoi tao cac cong I/O
_PSV=1;
PSVPAG = __builtin_psvpage(Chuoi1);
idx = 0;
Delay_ms(50);
Init_LCD();
Delay_ms(500);
while (Chuoi1[idx]) { //Xuat chuoi ra dong thu nhat cua LCD
LCD_dat4(Chuoi1[idx++]);
Delay_ms(1);
};
LCD_cmd4(LCD_homeL2);
Delay_ms(1);
idx = 0;
while (Chuoi1[idx]) { //Xuat chuoi ra dong thu hai cua LCD
LCD_dat4(Chuoi1[idx++]);
Delay_ms(1);
};
while (1) { //Vong lap chinh
};
}

//Chuong trinh con khoi tao Timer 1
//TMR1 duoc dung de dem so ms troi qua, o muc xung 8 Mips (fcy = 8 MHz)
//------------------------------------------------------------------------------
void Init_TMR1(void) {
TMR1 = 0; //Xoa so dem trong TMR1
PR1 = ms_count; //TMR1 tran moi ms
_T1IF = 0; //Xoa co ngat cua Timer 1
T1CON = 0x0020; //Dung fcy lam clock, prescale = 1:64, tat Timer 1
_T1IE = 1; //Cho phep ngat Timer 1
}

//Chuong trinh con khoi tao cac cong I/O, de noi voi LED
//------------------------------------------------------------------------------
void Init_PORTS(void) {
LCD_D4 = 0; //Xoa cac bit chot du lieu LCD
LCD_D5 = 0;
LCD_D6 = 0;
LCD_D7 = 0;

TRIS_LCD_D4 = 0; //Cac chan du lieu LCD la ngo ra
TRIS_LCD_D5 = 0;
TRIS_LCD_D6 = 0;
TRIS_LCD_D7 = 0;LCD_EN = 0;
_TRISC13 = 0; //RC13 la ngo ra, noi vao Enable cua LCD


LCD_RW = 0;
_TRISB8 = 0; //RD0 la ngo ra, noi vao R/W cua LCD
LCD_RS = 0;
_TRISB7 = 0; //RD1 la ngo ra, noi vao Reset cua LCD
}

//Chuong trinh con delay bang timer 1, nhan 1 tham so la so ms can delay
//------------------------------------------------------------------------------
void Delay_ms(unsigned n) {
PR1 = n*ms_count; //Dat nguong tran vao PR1
time_out = 0; //Xoa co het thoi gian cho
T1CONbits.TON = 1; //Bat timer 1
while (time_out == 0); //Cho den khi het thoi gian cho
T1CONbits.TON = 0; //Tat timer 1
TMR1 = 0;
}

//Chuong trinh con khoi tao module LCD
//------------------------------------------------------------------------------
void Init_LCD(void) {
LCD_cmd4(LCD_4b2l); //Dat che do giao tiep 4-bit, man hinh 2 dong
Delay_ms(1);
LCD_cmd4(LCD_off); //Tat man hinh
Delay_ms(1);
LCD_cmd4(LCD_normal); //Che do nhap du lieu binh thuong
Delay_ms(1);
LCD_cmd4(LCD_on_blink); //Bat man hinh, hien con tro nhap nhay
Delay_ms(1);
LCD_cmd4(LCD_clear); //Xoa man hinh
Delay_ms(5);

}

//Chuong trinh con xuat lenh o che do 4 bit
//------------------------------------------------------------------------------
void LCD_cmd4(unsigned char cmd) {
unsigned temp1, i;
LCD_RW = 0;
LCD_RS = 0; //Dat che do xuat lenh
temp1 = cmd >> 4; //Lay 4 bit cao
LCD_D4 = temp1 & 1; //Xuat 4 bit cao
LCD_D5 = (temp1 & 2) >>1;
LCD_D6 = (temp1 & 4) >>2;
LCD_D7 = (temp1 & 8) >>3;
LCD_EN = 1; //Tao xung Enable

for (i = 0; i < 2; i++); //keo dai toi thieu 1 us
LCD_EN = 0;
temp1 = cmd & 0x0F; //Lay 4 bit thap
LCD_D4 = temp1 & 1; //Xuat 4 bit thap
LCD_D5 = (temp1 & 2) >>1;
LCD_D6 = (temp1 & 4) >>2;
LCD_D7 = (temp1 & 8) >>3;
LCD_EN = 1; //Tao xung Enable
for (i = 0; i < 2; i++); //keo dai toi thieu 1 us
LCD_EN = 0;
Delay_ms(1);


}

//Chuong trinh con xuat du lieu o che do 4 bit
//------------------------------------------------------------------------------
void LCD_dat4(unsigned char dat) {
unsigned temp2, i;
LCD_RW = 0;
LCD_RS = 1;
temp2 = dat >> 4; //Lay 4 bit cao
LCD_D4 = temp2 & 1; //Xuat 4 bit cao
LCD_D5 = (temp2 & 2) >>1;
LCD_D6 = (temp2 & 4) >>2;
LCD_D7 = (temp2 & 8) >>3;
LCD_EN = 1; //Tao xung Enable
for (i = 0; i < 2; i++); //keo dai toi thieu 1 us
LCD_EN = 0;
temp2 = dat & 0x0F; //Lay 4 bit thap
LCD_D4 = temp2 & 1; //Xuat 4 bit thap
LCD_D5 = (temp2 & 2) >>1;
LCD_D6 = (temp2 & 4) >>2;
LCD_D7 = (temp2 & 8) >>3;
LCD_EN = 1; //Tao xung Enable
for (i = 0; i < 2; i++); //keo dai toi thieu 1 us
LCD_EN = 0;
Delay_ms(1);
}

//Chuong trinh xu ly ngat Timer 1
//------------------------------------------------------------------------------
void _ISR _T1Interrupt(void) {
_T1IF = 0; //Xoa co ngat
time_out = 1;
}

mong giúp đỡ!

tungnh
22-12-2009, 02:59 PM
bạn nên khai báo hằng vào cuối vùng nhớ (địa chỉ 0x7000 chẳng hạn )để tránh trùng với vùng nhớ dành cho chương trình
ví dụ :

const unsigned char __attribute__ ((space(psv), address (0x7000)))
//Chuoi ky tu se xuat ra LCD
Chuoi1[]="Hello world!\0"; //Chuoi ky tu se duoc xuat ra LCD