PDA

View Full Version : Câu hỏi dsPIC thường gặp


  1. Xác định thời gian cho thanh ghi định thời
  2. Tính thời gian tràn cho Timer?
  3. khai báo ngắt trong C30 như thế nào?
  4. Ưu tiên cho các ngắt sử dụng thế nào ?
  5. Hỏi về mạch nạp dsPIC33F
  6. Những ưu điểm của dsPIC?
  7. Cấu hình dsPIC30F4012 ở 30MHz
  8. Thắc mắc về thư viện của C30
  9. Interrupts and traps (dspic30F)