PDA

View Full Version : HTPIC18 Các chương trình cho PIC18


ngohaibac
23-06-2007, 06:55 PM
Chào các bạn. Mình mới thi xong nên upload vài code về HTPIC18 cho các bạn.

Đầu tiên là thư viện LCD full cho 8 bit và 4 bit mode. Mình đã test thành công thư viện và chạy rất ok.

Mình dùng PIC18F2620.

Trình dịch : HTPIC18 V9.50

Sơ đồ chân kết nối với LCD.

http://i36.photobucket.com/albums/e46/ngohaibac/PIC16F877A/BAC_0049.gif

Đầu tiên là hàm LCD.h

// LCD.h
#ifndef LCD_H
#define LCD_H

# include "pic18.h"

// Defines
# define TRUE 1
# define FALSE 0

/*================================================= =====================================
Define LCD_PORT
================================================== ====================================*/
#define LCD_DATA_PORT PORTB // Port on which LCD data lines are connected
#define LCD_TRIS_PORT TRISB // Need to specify the corresponding TRIS

# define LCD_RS RB0
# define LCD_RW RB1
# define LCD_E RB2

# define LCD_TRIS_RS TRISB0
# define LCD_TRIS_RW TRISB1
# define LCD_TRIS_E TRISB2


//============== Using LCD - 2 line, 16 colum
#define LCD_MODE_2x16 (TRUE) // HDM16216H-2, HDM16216H-4, HDM16216H-5, HDM16216H-B, HDM16216H-D, HDM16216L-2, HDM16216L-5, HDM16216L-7, HDM16216L-D, HDM16216L-B, HDM16216H-I

// Define for LCD_DISPLAY_CONTROL
#define LCD_DISPLAY_ON (TRUE) // Turn display on/off
#define LCD_CURSOR_BLINK (FALSE) // Blink/Noblink cursor mode
#define LCD_CURSOR_ON (TRUE) // Cursor visible
// Define for LCD_ENTRY_MODE
#define LCD_CURSOR_INCREMENT (TRUE) // Set left-to-right cursor movement
#define LCD_CURSOR_SHIFT (FALSE) // Shift display on entry

// Other user defines
#define LCD_ALLOW_USER_CHARS (TRUE) // Controls whether display uses ASCII for control chars or uses user-defined chars in lcd_putc()
#define LCD_ENABLE_GETC (TRUE) // Save code space by setting to FALSE
#define LCD_ENABLE_GOTOXY (TRUE) // any functions which you will not
#define LCD_ENABLE_PRINTF (TRUE) // need in your application.
#define LCD_ENABLE_UNSCROLL (TRUE)
#define LCD_ENABLE_SCROLL (TRUE)
#define LCD_ENABLE_CLEAR (TRUE)

#if LCD_MODE_2x16
#define LCD_MAXROWS ((unsigned char)(2))
#define LCD_MAXCOLS ((unsigned char)(16))
# define LCD_MULTI_LINE (TRUE)
#endif

// Define 4 Bit or 8Bit mode
#define LCD_8_BIT_MODE (FALSE)
#define LCD_4_BIT_MODE (!LCD_8_BIT_MODE)

// Define LCD_TRIS_DATAMASK
#if LCD_4_BIT_MODE
#define LCD_TRIS_DATAMASK (0b11110000) // Define the bitmask used to read/write the data bits
#define LCD_D4_BIT 4 // Attachment of D0 to data port bus - note
#else
#define LCD_TRIS_DATAMASK (0b11111111) // Define all bits used for 8-bit mode
#endif

// ======================= Define command code
#define LCD_COMMAND_CLEAR ((unsigned char)(0x01)) //1.53 ms // Clear screen, home cursor, unshift display
#define LCD_COMMAND_HOME ((unsigned char)(0x02)) //1.53 ms // Home cursor, unshift display
#define LCD_COMMAND_BACKSPACE ((unsigned char)(0x10)) // Move cursor left one (destructive based on LCD_DESTRUCTIVE_BS)
#define LCD_COMMAND_FWDSPACE ((unsigned char)(0x14)) // Move cursor right one
#define LCD_COMMAND_PANLEFT ((unsigned char)(0x18)) // Move screen left one
#define LCD_COMMAND_PANRIGHT ((unsigned char)(0x1C)) // Move screen right one


// ==================== Declare some functions
void delay_us (unsigned char us);
void delay_ms(unsigned char ms);
unsigned char LCD_getByte (void);
void LCD_PrByte (unsigned char c);
void LCD_Command(unsigned char c);
void LCD_PrChar (unsigned char c);
void LCD_gotoXY(unsigned char row, unsigned char col);
unsigned char LCD_getChar (void); // Read character at cursor
void LCD_Init(void);
void LCD_PrString (const char* message);

#if (LCD_4_BIT_MODE)
void lcd_putnybble (unsigned char c);
# endif

#endif


LCD.c

//LCD.c
# include "lcd.h"
# include "pic18.h"

// ==== Some constants for LCD 16x2
const unsigned char const LCD_ROW_ADDRESS[] = // Row/Column information for LCD_gotoxy()
{
0x00, // Line 1
0x40 // Line 2
};

const unsigned char const LCD_INIT_STRING [] = // LCD Init String on powerup
{
0b00000001, // Clear display
0b00000010, // Home cursor
0b00000100 // Entry Mode
#if LCD_CURSOR_INCREMENT
| 0b00000010 // Increment cursor
#endif
#if LCD_CURSOR_SHIFT
| 0b00000001 // Shift on cursor
#endif
, // end
0b00001000 // Display Control
#if LCD_DISPLAY_ON
| 0b00000100 // Display on
#endif
#if LCD_CURSOR_ON
| 0b00000010 // Cursor on
#endif
#if LCD_CURSOR_BLINK
| 0b00000001 // Blink on
#endif
, // end

0b00100000 // Function Set
#if LCD_8_BIT_MODE
| 0b00010000 // 8-bit data bus
#endif
#if LCD_MULTI_LINE
| 0b00001000 // 2-line refreshing
#endif
#if LCD_DISPLAY_5x10
| 0b00000100 // 5x10 matrix
#endif
};

const unsigned char const LCD_ENTRY_MODE ={
0b00000100
#if LCD_CURSOR_INCREMENT
| 0b00000010 // Increment cursor
#endif
#if LCD_CURSOR_SHIFT
| 0b00000001 // Shift on cursor
#endif
} ;

const unsigned char const LCD_FUNCTION_SET = {
0b00100000 // Function Set
#if LCD_8_BIT_MODE
| 0b00010000 // 8-bit data bus
#endif
#if LCD_MULTI_LINE
| 0b00001000 // 2-line refreshing
#endif
#if LCD_DISPLAY_5x10
| 0b00000100 // 5x10 matrix
#endif
};

const unsigned char const LCD_DISPLAY_CONTROL = {
0b00001000 // Display Control
#if LCD_DISPLAY_ON
| 0b00000100 // Display on
#endif
#if LCD_CURSOR_ON
| 0b00000010 // Cursor on
#endif
#if LCD_CURSOR_BLINK
| 0b00000001 // Blink on
#endif
};
//================================================== ========================================
void delay_us (unsigned char us){
while(us--){
asm("nop");
asm("nop");
};
}

//================================================== ========================================
void delay_ms(unsigned char ms){
unsigned char i, j;
while(ms--){
for (i = 0; i < 20; i++)
for (j = 0; j < 100; j++)
asm("nop");
};
}
// ================================================== ==========================================
unsigned char LCD_getByte (void){
unsigned char retval; // Return value

#if (LCD_4_BIT_MODE)
unsigned char highbits ;
LCD_TRIS_PORT |= LCD_TRIS_DATAMASK; // Set port to read mode for data pins
LCD_RW = 1; // Tell LCD we want to read
delay_ms (1);
LCD_E = 1;
highbits = (((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT) << 4);// Grab high bits and shift to right place
LCD_E = 0;
delay_ms (1);
LCD_E = 1;
delay_ms (1);
retval = ((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT); // Grab low bits
LCD_E = 0;
retval |= highbits;
LCD_TRIS_PORT &= ~LCD_TRIS_DATAMASK; // Set port back to output mode
# else
LCD_TRIS_PORT = 0xFF; // Set port to all input
LCD_RW = 1; // Tell LCD we want to read
delay_ms (2);
LCD_E = 1; // Do the read
delay_ms (2);
retval = LCD_DATA_PORT;
LCD_E = 0;
LCD_TRIS_PORT = 0x00; // Set port back to outputs
# endif
return (retval);
}
//================================================== ==================================================
void LCD_PrByte (unsigned char c){ // Write byte to port in current RS mode
unsigned char RS_Status;
RS_Status = LCD_RS;
// Get old pin state
LCD_RS = 0; // Force into command mode to read state
while (LCD_getByte () & 0x80); // Wait for read state
if (RS_Status)
LCD_RS = 1; // Restore RS to old state

delay_ms (1);
LCD_RW = 0; // Set to write mode
delay_us (1);

#if LCD_4_BIT_MODE
lcd_putnybble (c >> 4); // Send the character out
lcd_putnybble (c);
#else
LCD_DATA_PORT = c; // Send the character out
LCD_E = 1;
delay_us (1);
LCD_E = 0;
#endif


}
//================================================== ==============================================
/*Ham yeu cau goi lenh dieu khien LCD*/
void LCD_Command(unsigned char c){ // Send command to LCD port
LCD_RS = 0;
LCD_PrByte(c);
}
//================================================== ==============================================
/*Ham yeu cau goi du lieu hien thi len LCD*/
void LCD_PrChar (unsigned char c){ // Write character to LCD
LCD_RS = 1 ;
LCD_PrByte(c);
}
//================================================== ===============================================
void LCD_gotoXY(unsigned char Row, unsigned char Col){
if (Row > LCD_MAXROWS) // Range limit
Row = LCD_MAXROWS;
if (Col > LCD_MAXCOLS)
Col = LCD_MAXCOLS;

Row = LCD_ROW_ADDRESS[Row-1]; // Get address of first byte on desired row
Row += Col - 1;
LCD_Command (0x80 | Row); // Write new cursor address
}
// ================================================== ===================================
unsigned char LCD_getChar (void) // Read character at cursor
{
unsigned char retval; // Return value
LCD_RS = 1;
retval = LCD_getByte ();
LCD_RS = 0;
return (retval);
}

//================================================== =====================================
void LCD_Init(void){
unsigned char i;
LCD_TRIS_PORT &= ~LCD_TRIS_DATAMASK; // Set data bus to output

LCD_TRIS_E = 0;
LCD_TRIS_RW = 0;
LCD_TRIS_RS = 0;

LCD_E = 0 ;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;

delay_ms (15); // Tao tre 15ms cho LCD khoi dong

#if LCD_4_BIT_MODE // Set LCD into 4-bit mode

lcd_putnybble(0b0010);
delay_ms(10);
lcd_putnybble(0b0010);
//delay_ms(10);

LCD_PrByte (LCD_FUNCTION_SET); //Function set ; DL = 0(4 bits) , N = 1 (2 lines), F = 0 (5x8 dots)
LCD_PrByte (LCD_DISPLAY_CONTROL); // Display on/off control
LCD_PrByte (LCD_ENTRY_MODE); // Entry mode set

LCD_PrByte(LCD_COMMAND_CLEAR);
LCD_PrByte(LCD_COMMAND_HOME);

#else

LCD_PrByte (LCD_FUNCTION_SET); //Function set ; DL = 1(8 bits) , N = 1 (2 lines), F = 0 (5x8 dots)
LCD_PrByte (LCD_DISPLAY_CONTROL); // Display on/off control
LCD_PrByte (LCD_ENTRY_MODE); // Entry mode set

LCD_PrByte(LCD_COMMAND_CLEAR);
delay_ms(2);
LCD_PrByte(LCD_COMMAND_HOME);
delay_ms(2);
#endif
}

// ================================================== =================================================

void LCD_PrString (const char* message){ // Write message to LCD (C string type)

while (*message) // Look for end of string
LCD_PrChar (*message++); // Show and bump
}
//================================================== ==============================================
#if LCD_4_BIT_MODE
void lcd_putnybble (unsigned char c) // Write nybble to port in current RS mode
{
c = c << LCD_D4_BIT; // Shift over to correct bit column
c &= LCD_TRIS_DATAMASK; // Remove any extraneous bits
LCD_DATA_PORT = (LCD_DATA_PORT & ~LCD_TRIS_DATAMASK) | c; // Write data bits to port
delay_us (1);
LCD_E = 1; // Start to write it
delay_us (1);
LCD_E = 0; // Finish write cycle
}
#endif


Chương trình chính để test:

/*;================================================ ========
/*; Ten chuong trinh : Test IO LCD
; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac (NOHB)
; Ngay thuc hien : 23/06/07
; Phien ban : 1.0
; Mo ta phan cung : Dung PIC18F2620s - thach anh 20MHz
; Trinh dich : HTPIC 18V9.50
;
;----------------------------------------------------------------
; Ngay hoan thanh :
; Ngay kiem tra :
; Nguoi kiem tra :
;----------------------------------------------------------------
; Chu thich :
;================================================= =======*/
// Include
# include "pic18.h"
# include "LCD.h"


// configuration
__CONFIG(1,HS & FCMDIS & IESODIS);
__CONFIG(2,BORV21 & PWRTDIS & WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN & LPT1DIS & PBANDIS);
__CONFIG(4,DEBUGDIS & LVPDIS & STVRDIS & XINSTDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,UNPROTECT);
__CONFIG(7,UNPROTECT);

/*================================================= ====================================
Main function
================================================== ===================================*/
void main(){
unsigned char i;

ADCON1 = 0x07;
TRISA = 0x00;
PORTA = 0xFF;

TRISB = 0x00;
PORTB = 0xFF;

LCD_Init();

LCD_gotoXY(2,3);
//LCD_PrChar('B');
//LCD_PrChar('B');
LCD_PrString("I Love You");

while(1);
}


Khi muốn thay đổi thuộc tính bạn chỉ cần thay đổi true, false trong file LCD.h là xong ngay.

Anh em nào dùng thấy có ích thì thanks cho mình cái :D.

Chúc các bạn thành công.

ngohaibac
27-06-2007, 07:16 AM
Chào các bạn.

Đây là thư viện UART có chức năng tự detect Baud Rate. Khi muốn sử dụng chức năng này thì các bạn gọi hàm void UART_detectBaudRate(void);, khi đó trên PC phải truyền kí tự U để PIC đồng bộ tốc độ. Sau đó thì truyền nhận sẽ theo tốc độ đặt trên PC.

Đây là hàm UART.h

// UART.h
//================================================== =====================================
#ifndef _UART_H
#define _UART_H
//================================================== ======================================
#include "pic18.h"
// Define for UART
#define TX RC6
#define RX RC7
#define TRIS_TX TRISC6
#define TRIS_RX TRISC7

//================================================== ======================================
// Declare sosme functions
void UART_Init(unsigned int BaudRate);
void UART_PrChar(unsigned char a);
void UART_PrString(const char* str);
unsigned char UART_Read(void);
void UART_detectBaudRate(void);
#endif


UART.c

// UART.h
# include "UART.h"
# include "pic18.h"
# include "sysdef.h"

//================================================== ======================================
// Initialize UART
void UART_Init(unsigned int BaudRate){
unsigned int n;

// Configure BaudRate
BRGH = 0; // Low speed.
BRG16 = 1; // 16-Bit Baud Rate Generator - SPBRGH and SPBRG

// Baudrate = Fosc/[16(n+1)] => n = ((Fosc/Baudrate)>>4) - 1; n = SPBRGH: SPBRG;
n = ((Fosc/BaudRate)>>4) - 1;
SPBRG = n;

SPBRGH = n>>8;

// Enable the asyncchronous serial port.
SYNC = 0 ; // Asynchronous mode
SPEN = 1; // Serial port enable.
TRIS_TX = 0;
TRIS_RX = 1;

//Configure for Transmitter mode.
TXEN = 1; // Transmit enable

//Configure for Receiver mode
CREN = 1; // Enable the reception

RCIF = 0;
RCIE = 1; // Reception Interrupt Enable
GIE = 1; // Global Interrupt Enable
PEIE = 1; // Perapheral Interrupt Enable
}

//================================================== ===================================
void UART_PrChar(unsigned char a){
while(!TRMT);
TXREG = a;
}
//================================================== ===================================
void UART_PrString(const char* str){
while(*str)
UART_PrChar(*str ++);
}
//================================================== ===================================
unsigned char UART_Read(void){
return (RCREG);
}
//================================================== ==================================
void UART_detectBaudRate(void){
TXSTA = 0b00100100;
RCSTA = 0b10010000;
BAUDCON = 0b00001001;

while(ABDEN);
}


Chương trình test:
/*;================================================ ========
/*; Ten chuong trinh : Test IO
; Nguoi thuc hien : Ngo Hai Bac (NOHB)
; Ngay thuc hien : 27/06/07
; Phien ban : 1.0
; Mo ta phan cung : Dung PIC18F2525/2620/4525/4620 - thach anh 20MHz
; Trinh dich : HTPIC 18V9.50
;
;----------------------------------------------------------------
; Ngay hoan thanh :
; Ngay kiem tra :
; Nguoi kiem tra :
;----------------------------------------------------------------
; Chu thich :
;================================================= =======*/
// Include
# include "pic18.h"
# include "sysdef.h"
# include "UART.h"

// configuration
__CONFIG(1,HS & FCMDIS & IESODIS);
__CONFIG(2,BORV21 & PWRTDIS & WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN & LPT1DIS & PBANDIS);
__CONFIG(4,DEBUGDIS & LVPDIS & STVRDIS & XINSTDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,UNPROTECT);
__CONFIG(7,UNPROTECT);

// Receiver Interrupt Function
void RxIntFcn(void);
// Interrupt Function
void interrupt MyInt (void) {
if (RCIE && RCIF){
RCIF = 0;
RxIntFcn();
};
}
/*================================================= ====================================
Main function
================================================== ===================================*/
void main(){
unsigned char i;

ADCON1 = 0x07;
TRISA = 0x00;
PORTA = 0xFF;

TRISB = 0x00;
PORTB = 0xFF;

UART_Init(9600);
UART_detectBaudRate();
while(1);
}
// Implementation of some functions
void RxIntFcn(void){
unsigned char temp;
temp = UART_Read();
UART_PrChar(temp);
}

Chúc các bạn thành công.

congDT1
24-08-2008, 10:50 AM
Ban co the upload Trình dịch : HTPIC18 V9.50 len cho minh nhe!minh cam on nhieu
"congdt1k1@gmail.com"

vohoc
02-12-2008, 09:26 AM
Ban co the upload Trình dịch : HTPIC18 V9.50 len cho minh nhe!minh cam on nhieu
"congdt1k1@gmail.com"

lên đây mà down này, có file crack rồi đấy
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?PHPSESSID=a3803601a87a12c7a7bc1cf75343ec d5&topic=2505.0;topicseen

nampham
03-04-2009, 03:02 AM
các cao thủ giúp em với, em thử giao tiếp chế độ 4 bit theo cách anh Bắc bảo nưng trên con 16f877a, nhưng mãi ko chạy. các cao thủ xin giúp em với:
#include<pic.h>
__CONFIG(HS & PWRTEN & BOREN & LVPDIS & WDTDIS );

/*================================================= =====================================
Define LCD_PORT
================================================== ====================================*/
#define LCD_DATA_PORT PORTB // Port on which LCD data lines are connected
#define LCD_TRIS_PORT TRISB // Need to specify the corresponding TRIS

#define LCD_RS RB1
#define LCD_RW RB2
#define LCD_E RB0

#define LCD_TRIS_RS TRISB1
#define LCD_TRIS_RW TRISB2
#define LCD_TRIS_E TRISB0

#define LCD_TRIS_DATAMASK (0b11110000) // Define the bitmask used to read/write the data bits
#define LCD_D4_BIT 4

#define LCD_FUNCTION_SET ((unsigned char)(0b00101000))
#define LCD_DISPLAY_CONTROL ((unsigned char)(0b00001100))
#define LCD_ENTRY_MODE ((unsigned char)(0b00000110))
#define LCD_COMMAND_CLEAR ((unsigned char)(0x01)) //1.53 ms // Clear screen, home cursor, unshift display
#define LCD_COMMAND_HOME ((unsigned char)(0x02)) //1.53 ms // Home cursor, unshift display

// ==================== Declare some functions
void delay_us (unsigned char us);
void delay_ms(unsigned char ms);
unsigned char LCD_getByte (void);
void LCD_PrByte (unsigned char c);
//void LCD_Command(unsigned char c);
void LCD_PrChar (unsigned char c);
//void LCD_gotoXY(unsigned char row, unsigned char col);
//unsigned char LCD_getChar (void); // Read character at cursor
void LCD_Init(void);
void LCD_PrString (const char *message);
void lcd_putnybble (unsigned char c);

/*================================================= ====================================
Main function
================================================== ===================================*/
void main()
{
TRISB = 0x00;
PORTB = 0xFF;

LCD_Init();
LCD_PrString("I Love You");
while(1);
}
//================================================== ========================================
void delay_us (unsigned char us){
while(us--){
asm("nop");
asm("nop");
};
}

//================================================== ========================================
void delay_ms(unsigned char ms){
unsigned char i, j;
while(ms--){
for (i = 0; i < 20; i++)
for (j = 0; j < 100; j++)
asm("nop");
};
}
//================================================== ========================================
void LCD_Init(void)
{

LCD_TRIS_PORT &= ~LCD_TRIS_DATAMASK; // Set data bus to output

LCD_TRIS_E = 0;
LCD_TRIS_RW = 0;
LCD_TRIS_RS = 0;

LCD_E = 0 ;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
delay_ms (15); // Tao tre 15ms cho LCD khoi dong

lcd_putnybble(0b0010); // Set LCD into 4-bit mode
delay_ms(10);
lcd_putnybble(0b0010);
//delay_ms(10);

LCD_PrByte (LCD_FUNCTION_SET); //Function set ; DL = 0(4 bits) , N = 1 (2 lines), F = 0 (5x8 dots)
LCD_PrByte (LCD_DISPLAY_CONTROL); // Display on/off control
LCD_PrByte (LCD_ENTRY_MODE); // Entry mode set

LCD_PrByte(LCD_COMMAND_CLEAR);
delay_ms (2);
LCD_PrByte(LCD_COMMAND_HOME);
delay_ms (2);
}
//================================================== ==================================================
void LCD_PrByte (unsigned char c)
{
unsigned char RS_Status; // Write byte to port in current RS mode
RS_Status = LCD_RS; // Get old pin state
LCD_RS = 0; // Force into command mode to read state
while (LCD_getByte () & 0x80); // Wait for read state
if (RS_Status)
LCD_RS = 1; // Restore RS to old state
delay_us (1);
LCD_RW = 0; // Set to write mode
delay_us (1);

lcd_putnybble (c >> 4); // Send the character out
lcd_putnybble (c);
}
//================================================== ==============================================
unsigned char LCD_getByte (void)
{
unsigned char retval; // Return value
unsigned char highbits ;
LCD_TRIS_PORT = LCD_TRIS_DATAMASK; // Set port to read mode for data pins
LCD_RW = 1; // Tell LCD we want to read
delay_ms (1);
LCD_E = 1;
highbits = (((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT) << 4);// Grab high bits and shift to right place
LCD_E = 0;
delay_ms (1);
LCD_E = 1;
delay_ms (1);
retval = ((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT); // Grab low bits
LCD_E = 0;
retval |= highbits;
LCD_TRIS_PORT =0x00;//&= ~LCD_TRIS_DATAMASK; // Set port back to output mode
return (retval);
}
//================================================== ==================================================
void lcd_putnybble (unsigned char c) // Write nybble to port in current RS mode
{
c = c << LCD_D4_BIT; // Shift over to correct bit column
c &= LCD_TRIS_DATAMASK; // Remove any extraneous bits
LCD_DATA_PORT = (LCD_DATA_PORT & ~LCD_TRIS_DATAMASK) | c; // Write data bits to port
delay_us (1);
LCD_E = 1; // Start to write it
delay_us (1);
LCD_E = 0; // Finish write cycle
}
//================================================== ==========================
void LCD_PrString (const char *message){ // Write message to LCD (C string type)

while (*message) // Look for end of string
LCD_PrChar (*message++); // Show and bump
}
//================================================== ==========================
/*Ham yeu cau goi du lieu hien thi len LCD*/
void LCD_PrChar (unsigned char c){ // Write character to LCD
LCD_RS = 1 ;
LCD_PrByte(c);
}
//================================================== ==========================

const_nos
09-01-2010, 01:44 AM
Chào bác Bac. tôi mới tập dùng C18 để lập trình. trong đó có đoạn khai báo : #pragma
tôi cungcos tham khảo tài liệu về cái này nhưng chưa được rõ cho lám. Vậy bac có thể giải thích thêm về khai báo này được ko?
Cám ơn bác trước

namqn
09-01-2010, 07:50 AM
Chào bác Bac. tôi mới tập dùng C18 để lập trình. trong đó có đoạn khai báo : #pragma
tôi cungcos tham khảo tài liệu về cái này nhưng chưa được rõ cho lám. Vậy bac có thể giải thích thêm về khai báo này được ko?
Cám ơn bác trước
Mời bạn đọc luồng sau:
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=3151

Thân,

hongquang9
28-03-2011, 12:20 AM
cac pro cho em hoi la tai sao em tao duoc file cof bằng mplab ide ma ko tao duoc file

hongquang9
28-03-2011, 12:22 AM
các pro cho em hỏi là tại sao em tạo được file cof bang mplab ide ma không tạo được file hex,em đang tạo file hex cho pic 18f452

hongquang9
19-04-2011, 11:58 AM
cac pro oi cho em hoi la em thieu mat ham pic18.h,bac nao co thi up len cho em voi ah

hongquang9
19-04-2011, 08:04 PM
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\bai6.mcp' started.
Language tool versions: mcc18.exe v3.37.01
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Apr 19 19:54:40 2011
----------------------------------------------------------------------
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\dkdongco.o".
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\bai6.cof".
Clean Warning: File "C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\bai6.hex" doesn't exist.
Clean: Done.
Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.37.01\bin\mcc18.exe" -p=18F452 /i"C:\MCC18\h" "C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\dkdongco.c" -fo="dkdongco.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Executing: "C:\MCC18\bin\_mplink.exe" /l"C:\MCC18\lib" "..\..\..\..\MCC18\lkr\18f452.lkr" "dkdongco.o" "C:\MCC18\lib\p18f452.lib" /z__MPLAB_BUILD=1 /z__MPLAB_DEBUG=1 /o"bai6.cof" /M"bai6.map" /W
MPLINK 4.12, Linker
Copyright (c) 2007 Microchip Technology Inc.
Errors : 0

Loaded C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\bai6.cof.
----------------------------------------------------------------------
Debug build of project `C:\Documents and Settings\Quang\My Documents\pic\bai6.mcp' succeeded.
Language tool versions: mcc18.exe v3.37.01
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Tue Apr 19 19:54:40 2011
----------------------------------------------------------------------
BUILD SUCCEEDED

build cuoi cung no ra the nay!cac pro giup em voi

shindo216
03-07-2011, 07:13 PM
anh có thể cho crack của hitech 18 ko ?

delta21
24-08-2011, 09:22 PM
nếu em muốn dùng dao động nội của pic8f4431 thì phải config thế nào vậy??

shindo216
24-08-2011, 11:19 PM
nếu em muốn dùng dao động nội của pic8f4431 thì phải config thế nào vậy??

bạn thử thay thế HS hoac XT bằng INTIO1 hoặc INTIO2 (tham khảo thêm datasheet để biết thêm chi tiết:D

delta21
25-08-2011, 07:27 AM
bạn thử thay thế HS hoac XT bằng INTIO1 hoặc INTIO2 (tham khảo thêm datasheet để biết thêm chi tiết:D

minh thay tất cả rồi ,báo lỗi cả ( trừ thay bằng RCIO thì ko báo lỗi)

delta21
12-11-2011, 12:19 AM
bạn nào cho mình cái config bit mẫu +kèm giải thích dc không,mình ko hiểu sao mình config như của anh Bắc thì chip bị nhiễu(chạm tay vào mới chạy dc)

dong94_113
09-08-2013, 02:27 PM
anh Bắc phần LCD.h và LCD.c dùng cho 18F4620 thì làm thế nào a

napoleon2140
13-08-2013, 09:53 AM
cho mình chỏi chút là mình biên dịch bằng Hitech C cho PIC18 và cho xuất LED ở PORTD = 0xFF thế nhưng chỉ có 6 con LED chớp tắt. RD6 thì tắt luôn và RD7 thì luôn sáng
thử viết lại code bằng C18 thì cả 8 con led đều chớp tắt
vậy mình bị lỗi gì vậy? mong các bạn giúp

popolu
02-06-2014, 09:37 PM
đội ơn bác nhiều....