PIC Vietnam

Go Back   PIC Vietnam > Microchip PIC > Các ngôn ngữ lập trình khác (CCS C, HT PIC,...)

Tài trợ cho PIC Vietnam
Trang chủ Đăng Kí Hỏi/Ðáp Thành Viên Lịch Tìm Kiếm Bài Trong Ngày Ðánh Dấu Ðã Ðọc Vi điều khiển

 
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Prev Previous Post   Next Post Next
Old 23-06-2007, 06:55 PM   #1
ngohaibac
Đệ tử 9 túi
 
ngohaibac's Avatar
 
Tham gia ngày: Oct 2005
Nơi Cư Ngụ: BKHN
Bài gửi: 229
Thanks: 37
Thanked 629 Times in 103 Posts
Send a message via Yahoo to ngohaibac Send a message via Skype™ to ngohaibac
HTPIC18 Các chương trình cho PIC18

Chào các bạn. Mình mới thi xong nên upload vài code về HTPIC18 cho các bạn.

Đầu tiên là thư viện LCD full cho 8 bit và 4 bit mode. Mình đã test thành công thư viện và chạy rất ok.

Mình dùng PIC18F2620.

Trình dịch : HTPIC18 V9.50

Sơ đồ chân kết nối với LCD.


Đầu tiên là hàm LCD.h
Code:
// LCD.h
#ifndef	 LCD_H
#define	LCD_H

# include "pic18.h"

// Defines
# define 		TRUE 		1
# define 		FALSE		0

/*======================================================================================
Define LCD_PORT
======================================================================================*/
#define	LCD_DATA_PORT		PORTB					// Port on which LCD data lines are connected
#define	LCD_TRIS_PORT		TRISB					// Need to specify the corresponding TRIS

# define LCD_RS			RB0
# define LCD_RW			RB1
# define LCD_E				RB2

# define	LCD_TRIS_RS		TRISB0
# define LCD_TRIS_RW		TRISB1
# define LCD_TRIS_E		TRISB2


//============== Using LCD - 2 line, 16 colum
#define	LCD_MODE_2x16		(TRUE)					// HDM16216H-2, HDM16216H-4, HDM16216H-5, HDM16216H-B, HDM16216H-D, HDM16216L-2, HDM16216L-5, HDM16216L-7, HDM16216L-D, HDM16216L-B, HDM16216H-I

// Define for LCD_DISPLAY_CONTROL
#define	LCD_DISPLAY_ON					(TRUE)					// Turn display on/off
#define	LCD_CURSOR_BLINK					(FALSE)				// Blink/Noblink cursor mode
#define	LCD_CURSOR_ON					(TRUE)					// Cursor visible
// Define for LCD_ENTRY_MODE
#define	LCD_CURSOR_INCREMENT			(TRUE)					// Set left-to-right cursor movement
#define	LCD_CURSOR_SHIFT					(FALSE)				// Shift display on entry

// Other user defines 
#define	LCD_ALLOW_USER_CHARS			(TRUE)					// Controls whether display uses ASCII for control chars or uses user-defined chars in lcd_putc()
#define	LCD_ENABLE_GETC					(TRUE)					// Save code space by setting to FALSE
#define	LCD_ENABLE_GOTOXY				(TRUE)					//  any functions which you will not
#define	LCD_ENABLE_PRINTF				(TRUE)					//  need in your application.
#define	LCD_ENABLE_UNSCROLL			(TRUE)
#define	LCD_ENABLE_SCROLL				(TRUE)
#define	LCD_ENABLE_CLEAR					(TRUE)

#if LCD_MODE_2x16
	#define LCD_MAXROWS						((unsigned char)(2))
	#define	LCD_MAXCOLS						((unsigned char)(16))
	# define LCD_MULTI_LINE					(TRUE)
#endif
	
// Define 4 Bit or 8Bit mode
#define LCD_8_BIT_MODE						(FALSE)
#define LCD_4_BIT_MODE						(!LCD_8_BIT_MODE)

// Define LCD_TRIS_DATAMASK
#if LCD_4_BIT_MODE
	#define	LCD_TRIS_DATAMASK				(0b11110000)			// Define the bitmask used to read/write the data bits
	#define	LCD_D4_BIT		4					// Attachment of D0 to data port bus - note
#else
	#define	LCD_TRIS_DATAMASK				(0b11111111)			// Define all bits used for 8-bit mode
#endif

// ======================= Define command code
#define	LCD_COMMAND_CLEAR				((unsigned char)(0x01))	//1.53 ms	// Clear screen, home cursor, unshift display
#define	LCD_COMMAND_HOME				((unsigned char)(0x02))	//1.53 ms	// Home cursor, unshift display
#define	LCD_COMMAND_BACKSPACE		((unsigned char)(0x10))				// Move cursor left one (destructive based on LCD_DESTRUCTIVE_BS)
#define	LCD_COMMAND_FWDSPACE		((unsigned char)(0x14))				// Move cursor right one
#define	LCD_COMMAND_PANLEFT			((unsigned char)(0x18))				// Move screen left one
#define	LCD_COMMAND_PANRIGHT			((unsigned char)(0x1C))			// Move screen right one


// ==================== Declare some functions
void	delay_us (unsigned char us);
void 	delay_ms(unsigned char ms);
unsigned char LCD_getByte (void);
void 	LCD_PrByte (unsigned char c);
void	LCD_Command(unsigned char c);
void 	LCD_PrChar (unsigned char c);
void	LCD_gotoXY(unsigned char row, unsigned char col);
unsigned char LCD_getChar (void);						// Read character at cursor
void 	LCD_Init(void);
void 	LCD_PrString (const char* message); 

#if (LCD_4_BIT_MODE)
	void lcd_putnybble (unsigned char c);
# endif

#endif
LCD.c
Code:
//LCD.c
# include "lcd.h"
# include "pic18.h"

// ==== Some constants for LCD 16x2
const unsigned char const LCD_ROW_ADDRESS[] =					// Row/Column information for LCD_gotoxy()
	{
	0x00,		// Line 1
	0x40		// Line 2
	};

const unsigned char const LCD_INIT_STRING [] =					// LCD Init String on powerup
	{
	0b00000001,							//	Clear display
	0b00000010,							//	Home cursor
	0b00000100							//	Entry Mode
#if LCD_CURSOR_INCREMENT
	| 0b00000010							//		Increment cursor
#endif
#if LCD_CURSOR_SHIFT
	| 0b00000001							//		Shift on cursor
#endif
		,							//		end
	0b00001000							//	Display Control
#if LCD_DISPLAY_ON
	| 0b00000100							//		Display on
#endif
#if LCD_CURSOR_ON
	| 0b00000010							//		Cursor on
#endif
#if LCD_CURSOR_BLINK
	| 0b00000001							//		Blink on
#endif
		,							//		end
		
	0b00100000							//	Function Set
#if LCD_8_BIT_MODE
	| 0b00010000							//		8-bit data bus
#endif
#if LCD_MULTI_LINE
	| 0b00001000							//		2-line refreshing
#endif
#if LCD_DISPLAY_5x10
	| 0b00000100							//		5x10 matrix
#endif
};

const unsigned char const LCD_ENTRY_MODE ={
	0b00000100
#if LCD_CURSOR_INCREMENT
	| 0b00000010							//		Increment cursor
#endif
#if LCD_CURSOR_SHIFT
	| 0b00000001							//		Shift on cursor
#endif
} ;

const unsigned char const LCD_FUNCTION_SET = {
	0b00100000							//	Function Set
#if LCD_8_BIT_MODE
	| 0b00010000							//		8-bit data bus
#endif
#if LCD_MULTI_LINE
	| 0b00001000							//		2-line refreshing
#endif
#if LCD_DISPLAY_5x10
	| 0b00000100							//		5x10 matrix
#endif
};	

const unsigned char const LCD_DISPLAY_CONTROL = {	
	0b00001000							//	Display Control
#if LCD_DISPLAY_ON
	| 0b00000100							//		Display on
#endif
#if LCD_CURSOR_ON
	| 0b00000010							//		Cursor on
#endif
#if LCD_CURSOR_BLINK
	| 0b00000001							//		Blink on
#endif
};	
//==========================================================================================
void delay_us (unsigned char us){
	while(us--){
		asm("nop");
		asm("nop");
	};
}

//==========================================================================================
void delay_ms(unsigned char ms){
	unsigned char	i, j;
	while(ms--){
		for (i = 0; i < 20; i++)
			for (j = 0; j < 100; j++)
				asm("nop");
		};
}
// ============================================================================================
unsigned char LCD_getByte (void){
	unsigned char retval; 									// Return value
	
#if (LCD_4_BIT_MODE)
	unsigned char highbits ;
	LCD_TRIS_PORT |= LCD_TRIS_DATAMASK;		 	// Set port to read mode for data pins
	LCD_RW = 1;											// Tell LCD we want to read
	delay_ms (1);
	LCD_E = 1;
	highbits = (((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT) << 4);// Grab high bits and shift to right place
	LCD_E = 0;
	delay_ms (1);
	LCD_E = 1;
	delay_ms (1);
	retval = ((LCD_DATA_PORT & LCD_TRIS_DATAMASK) >> LCD_D4_BIT);	// Grab low bits
	LCD_E = 0;
	retval |= highbits;
	LCD_TRIS_PORT &= ~LCD_TRIS_DATAMASK;				// Set port back to output mode
# else
	LCD_TRIS_PORT = 0xFF;								// Set port to all input
	LCD_RW = 1;											// Tell LCD we want to read
	delay_ms (2);
	LCD_E = 1;												// Do the read
	delay_ms (2);
	retval = LCD_DATA_PORT;
	LCD_E = 0;
	LCD_TRIS_PORT = 0x00;								// Set port back to outputs
# endif
	return (retval);
}
//====================================================================================================
void LCD_PrByte (unsigned char c){						// Write byte to port in current RS mode
	unsigned char RS_Status;
	RS_Status = LCD_RS;	
									// Get old pin state
	LCD_RS = 0;											// Force into command mode to read state
	while (LCD_getByte () & 0x80);							// Wait for read state
	if (RS_Status)
		LCD_RS = 1;										// Restore RS to old state
		
	delay_ms (1);
	LCD_RW = 0;											// Set to write mode
	delay_us (1);
	
#if LCD_4_BIT_MODE
	lcd_putnybble (c >> 4);						// Send the character out
	lcd_putnybble (c);
#else
	LCD_DATA_PORT = c;						// Send the character out
	LCD_E = 1;
	delay_us (1);
	LCD_E = 0;	
#endif
	

}
//================================================================================================
/*Ham yeu cau goi lenh dieu khien LCD*/
void LCD_Command(unsigned char c){						// Send command to LCD port
	LCD_RS = 0;
	LCD_PrByte(c);	
}
//================================================================================================
/*Ham yeu cau goi du lieu hien thi len LCD*/
void LCD_PrChar (unsigned char c){						// Write character to LCD
	LCD_RS = 1 ;
	LCD_PrByte(c);
}
//=================================================================================================
void LCD_gotoXY(unsigned char Row, unsigned char Col){
	if (Row > LCD_MAXROWS)						// Range limit
		Row = LCD_MAXROWS;
	if (Col > LCD_MAXCOLS)
		Col = LCD_MAXCOLS;
	
	Row = LCD_ROW_ADDRESS[Row-1];					// Get address of first byte on desired row
	Row += Col - 1;
	LCD_Command (0x80 | Row);							// Write new cursor address
}
// ===================================================================================== 
unsigned char LCD_getChar (void)							// Read character at cursor
	{
	unsigned char 	retval;										// Return value
	LCD_RS = 1;
	retval = LCD_getByte ();
	LCD_RS = 0;
	return (retval);
	}

//=======================================================================================
void LCD_Init(void){
	unsigned char i;	
	 LCD_TRIS_PORT &= ~LCD_TRIS_DATAMASK;				// Set data bus to output 

	 LCD_TRIS_E 		= 	0;
	 LCD_TRIS_RW 	=	0;
	 LCD_TRIS_RS 		=	0;

	LCD_E = 0 ;
	LCD_RS = 0;
	LCD_RW = 0;
	
	delay_ms (15);							 //  Tao tre 15ms cho LCD khoi dong

#if LCD_4_BIT_MODE							// Set LCD into 4-bit mode

	lcd_putnybble(0b0010);
	delay_ms(10);
	lcd_putnybble(0b0010);
	//delay_ms(10);	
	
	LCD_PrByte (LCD_FUNCTION_SET); 		//Function set ; DL = 0(4 bits) , N = 1 (2 lines), F = 0 (5x8 dots)
    LCD_PrByte (LCD_DISPLAY_CONTROL);		// Display on/off control 
	LCD_PrByte (LCD_ENTRY_MODE);		// Entry mode set

	LCD_PrByte(LCD_COMMAND_CLEAR);
	LCD_PrByte(LCD_COMMAND_HOME);

#else

	LCD_PrByte (LCD_FUNCTION_SET); 		//Function set ; DL = 1(8 bits) , N = 1 (2 lines), F = 0 (5x8 dots)
	LCD_PrByte (LCD_DISPLAY_CONTROL);		// Display on/off control 
	LCD_PrByte (LCD_ENTRY_MODE);		// Entry mode set

	LCD_PrByte(LCD_COMMAND_CLEAR);
	delay_ms(2);
	LCD_PrByte(LCD_COMMAND_HOME);
	delay_ms(2);
#endif
}

// =================================================================================================== 

void LCD_PrString (const char* message){					// Write message to LCD (C string type)

	while (*message)						//	Look for end of string
		LCD_PrChar (*message++);					//	Show and bump
}
//================================================================================================
#if LCD_4_BIT_MODE
void lcd_putnybble (unsigned char c)						// Write nybble to port in current RS mode
	{
	c = c << LCD_D4_BIT;					       	// Shift over to correct bit column
	c &= LCD_TRIS_DATAMASK;						// Remove any extraneous bits
	LCD_DATA_PORT = (LCD_DATA_PORT & ~LCD_TRIS_DATAMASK) | c;	// Write data bits to port
	delay_us (1);
	LCD_E = 1;							// Start to write it
	delay_us (1);
	LCD_E = 0;							// Finish write cycle
	}
#endif
Chương trình chính để test:
Code:
/*;========================================================
/*; Ten chuong trinh	: Test IO LCD
; Nguoi thuc hien	: Ngo Hai Bac (NOHB)
; Ngay thuc hien	: 23/06/07
; Phien ban			: 1.0		
; Mo ta phan cung	: Dung PIC18F2620s - thach anh 20MHz
; Trinh dich			: HTPIC 18V9.50				
;				
;----------------------------------------------------------------
; Ngay hoan thanh	: 
; Ngay kiem tra	: 
; Nguoi kiem tra	: 
;----------------------------------------------------------------
; Chu thich	: 		
;========================================================*/
// Include
# include "pic18.h"
# include "LCD.h"


// configuration
__CONFIG(1,HS & FCMDIS & IESODIS);
__CONFIG(2,BORV21 & PWRTDIS & WDTDIS);
__CONFIG(3,MCLREN & LPT1DIS & PBANDIS);
__CONFIG(4,DEBUGDIS & LVPDIS & STVRDIS & XINSTDIS);
__CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(6,UNPROTECT);
__CONFIG(7,UNPROTECT);

/*=====================================================================================
 Main function
=====================================================================================*/
void main(){
	unsigned char i;
	
	ADCON1 = 0x07;
	TRISA = 0x00;
	PORTA = 0xFF;
	
	TRISB = 0x00;
	PORTB = 0xFF;

	LCD_Init();
	
	LCD_gotoXY(2,3);
	//LCD_PrChar('B');
	//LCD_PrChar('B');
	LCD_PrString("I Love You");

	while(1);
}
Khi muốn thay đổi thuộc tính bạn chỉ cần thay đổi true, false trong file LCD.h là xong ngay.

Anh em nào dùng thấy có ích thì thanks cho mình cái .

Chúc các bạn thành công.
File Kèm Theo
File Type: rar LCD.rar (3.4 KB, 901 lần tải)
ngohaibac vẫn chưa có mặt trong diễn đàn   Trả Lời Với Trích Dẫn
The Following 24 Users Say Thank You to ngohaibac For This Useful Post:
bingodino (28-03-2009), DINH THANH SANG (24-08-2011), hoan_spkt (22-06-2010), IceSandwich (18-01-2012), IloveMyjob (12-10-2010), manhthangbk3i (01-03-2011), maybimaybu (10-05-2011), mr.han (30-10-2015), nampham (03-04-2009), nguyenutc (10-01-2012), nguyen_kirk (01-07-2007), nobit115 (17-08-2007), phamngocdiep (18-07-2012), PhuHung (07-08-2009), PSL (02-07-2009), SDC (10-10-2008), thanhvanckbk (26-08-2009), thientanvt (22-06-2012), Tien Le (10-05-2013), tieuthuxiang (29-06-2007), transon5012 (08-12-2013), truong_sang2712 (18-10-2013), vagabondtt1503 (07-07-2009), vuminhhaixl (17-12-2010)
 

Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Múi giờ GMT. Hiện tại là 12:48 PM.


Được sáng lập bởi Đoàn Hiệp
Powered by vBulletin®
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape
Copyright © PIC Vietnam